Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 1
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ LÂU DÀI CỦA KỸ THUẬT LICHTENSTEIN TRONG ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN

Vương Thừa Đức, Nguyễn Phúc Minh

TÓM TẮT :

TÓM TẮTĐặt vấn đề: Tại Việt Nam, kỹ thuật Lichtenstein đã được áp dụng từ 2002 trong điều trị thoát vị bẹn, nhưng đến nay chỉ có những kết quả ngắn hạn về phẫu thuật này, nên nghiên cứu này nhằm vào việc đánh giá tỷ lệ tái phát của phẫu thuật trong thời gian lâu hơn sau mổ (2-8 năm).Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang, theo dõi bệnh nhân bằng điện thoại, cỡ mẫu >188 (p<0,05).Kết quả: Có 202 bệnh nhân được theo dõi với 210 ca mổ gồm 177 ca nguyên phát và 31 ca tái phát. Kết quả theo dõi cho thấy có 2 ca tái phát (0,96%) sớm sau mổ, 11 ca đau mạn tính vùng bẹn (5,3%) và 1 ca bị nhiễm trùng mảnh ghép muộn (0,47%).Kết luận: Lichtenstein là kỹ thuật mổ thoát vị bẹn rất hiệu quả với tỷ lệ tái phát thấp (<1%) sau mổ 2-8 năm (trung bình 4,7 năm).

ABSTRACT :

ABSTRACTBackground: In Vietnam, Lichtenstein repair has been used in treatment of the inguinal hernias since 2002. We reported its early results (following up time < 2 years) in 2003 and 2004. So, this study is to estimate the recurrence rates of this repair in longer time of follwing up (2-8 years after operation).Methode: Cross sectional study. Most patients were followed up mainly by phone.Results: There were 202 patients with 210 cases (177 primary and 31 recurrent inguinal hernias) of Lichtenstein repairs followed up. We found 2 cases of recurrence (0.97%), 11 cases of chronic groin pain (5.3%) and 1 case of late mesh infection (0.47%).Conclusion: Lichtenstein repair was an effective treatment of the inguinal hernia with low recurrence rates (< 1%) after 2-8 years (4.7 years in average).

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF