Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 2
HIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP XOI MÒN VÙNG HỐ-RÃNH CÓ KẾT HỢP VỚI CỌ VÀ CHẤT NHUỘM MÀU

Phan Ái Hùng

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Mục tiêu của nghiên cứu in vitro này là khảo sát hiệu quả của phương pháp xoi mòn cải tiến khi thực hiện miếng trám bít hố-rãnh.Đối tượng và phương pháp: Chia ngẫu nhiên 70 răng cối nhỏ và răng cối lớn vừa nhổ thành 3 nhóm: nhóm xoi mòn cổ điển, xoi mòn sau khi mở rộng hố-rãnh với mũi khoan và xoi mòn cải tiến. Phương pháp này bao gồm nhuộm trước chất cặn bã trong hố-rãnh kết hợp với tác động cọ quẹt bằng vi cọ chủ yếu trên các vùng nhuộm màu. Sau khi sealant trùng hợp, các răng được thử thách nhiệt và theo các bước cần thiết cho đánh giá vể vi kẽ. Ngoài ra, các thử nghiệm khác khảo sát và so sánh hiệu quả xoi mòn của phương pháp cải tiến và truyền thống cũng được thực hiện: hiệu quả xoi mòn trực tiếp lên thành hố-rãnh, chiều sâu thấm nhập vào hố-rãnh của sealant và độ bền dán.Kết quả: Kết quả khi so sánh với phương pháp xoi mòn cổ điển: Giảm tỉ lệ vi kẽ (P<0,05). Độ bền dán cao hơn có ý nghĩa (P<0,05). Ngoài ra, phương pháp xoi mòn cải tiến góp phần gia tăng về chất và lượng của cấu trúc men xoi mòn.Kết luận: Phương pháp xoi mòn không xấm lấn này đã gia tăng hiệu quả của chất xoi mòn.

ABSTRACT :

Objective: The purpose of this study was to examine the effects of suggested etching method on the performance of pits and fissures sealant. Materials and methods: Seventy extracted sound human permanent third molars and premolars teeth were used. The teeth were randomly divided and performed in three different groups as follow: conventional etching, enameloplasty, and testing group. Non-pumicing, dye-guidance vigorous brushing-start etching technique was aphương pháplied on the occlusal of testing group. Then the sealant was aphương pháplied on all of the specimens. After the thermocycling and immersed in 1% methylene blue, the resin embedded sections were done complete. The microleakage data on the section was then recorded under the stereoscope and statistic analysis. Additional experiments were also performed: direct fissure surface etched pattern experiment, replica study, and microshear bond strength testing observation.Results: The results of present study can be summarized as follows: The microleakage of testing group was lower than conventional method (P<0.05). The quality and quantity of etched enamel were improved. Microshear bond strength of testing group was higher than control group (P<0.05).Conclusion: The testing etching method modified the capacity of the etching agent to penetrate into the pit, fissures, and simultaneous enhance their efficiency in vitro condition.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF