Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2003 - Tập 7 - Số 2
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA SUY TĨNH MẠCH NÔNG CHI DƯỚI MÃN TÍNH TẠI BV. BÌNH DÂN VÀ NHÂN DÂN GIA ĐỊNH

Lê Nữ Thị Hòa Hiệp, Văn Tần, Nguyễn Thế Hiệp

TÓM TẮT :

Từ 1-2000 đến 12-2002 tại Khoa Ngoại BV Binh Dân và Nhân Dân Gia Định chúng tôi có điều trị ngoại cho 56 bn bị suy tĩnh mạch nông chi dưới mạn tính (STMN CDMT) với phân loại CEAP từ 2-5. Nam 24 bn và nữ 32. Tuổi trung bình là 44,23 tuổi. Già nhất là 87 tuổi và trẻ nhất là 21 tuổi. Đa số có nghềnghiệp phải đứng lâu như giáo viên, công nhân dệt. Thời gian bị bệnh từ trên 4 năm đến 10 năm mới nhập viện để phẫu thuật chiếm 84%. Phẫu thuật chủ yếu là cột quai tĩnh mạch (TM) hiển - TM đùi, bóc tuốt TM hiển và phẫu thuật Muller các nhánh. Kết quả tốt ở 92,8%, trung bình 7,2%.

ABSTRACT :

From January 2000 to December 2002, at Binh Dan and Nhan Dan Gia Dinh hospital, we operated 56 patients (24 males, 32 females) with CEAP classification from 2 to 5 degree. Mean age was 44.23 y.o. The oldest patient was 87 y.o and the youngest was 21 y.o. Most of them got a job needed long standing as teacher, textile employee. 84% patients had been suffered by this affection for 4 - 10 years prior to admission. The surgical treatment consisted of ligation the venous tranks with stripping them and adding Muller operations for other branches. Good and medium result was 92% and 7.2% respectively.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF