Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2008 - Tập 12 - Số 1
GIÁ TRỊ CỦA XÉT NGHIỆM KHÁNG NGUYÊN HP TRONG PHÂN TRONG CHẨN ĐOÁN NHIỄM HELICOBACTER PYLORI CÓ TRIỆU CHỨNG Ở TRẺ EM

Trần Thị Thanh Tâm, Phạm Thị Ngọc Tuyết, Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Thúc Bội Ngọc, Mai Văn Bôn

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Để xác định giá trị của xét nghiệm tìm kháng nguyên Hp trong phân (HpSA) trong chẩn đoán nhiễm Helicobacter pylori (Hp) ở trẻ em nhiễm Hp có triệu chứng 
Phương pháp: Các bệnh nhi < 15 tuổi có triệu chứng tiêu hóa và có chỉ định nội soi tiêu hóa trên được nhập viện vào khoa tiêu hóa bệnh viện Nhi đồng 2. Phân được thu thập một ngày trước khi tiến hành nội soi sinh thiết để xét nghiệm CLO test và mô học. Nhiễm Hp được xác định khi mô học và CLO test cùng dương tính. Sự hiện diện của Hp trong phân được xác định bằng phương pháp miễn dịch men (ELISA) sử dụng kit kháng thể đơn dòng. Kết quả HpSA được so sánh với kết quả mô học và CLO test 
Kết quả: chín mươi bảy trẻ tham gia vào nghiên cứu với tuổi trung bình là 8,5 ± 2,7 tuổi. Mô học và CLO test đồng bộ trên 90 trẻ (92,7%). HpSA có độ nhạy, chuyên, giá trị dự đoán âm và dương và độ chính xác lần lượt là 95%, 98%, 96%, 97%, 96%. Kết luận: HpSA, một phương pháp miễn dịch men, có giá trị chính xác để xác định nhiễm Hp ở trẻ có triệu chứng tiêu hóa.

ABSTRACT :

Objective: To evaluate the accuracy of HpSA for the detection of Hp infection in children with symtomatic disease. 
Methods: Children younger than 15 years old with digestive symtoms and having the indication of upper endoscopic procedure admitted to Children Hospital N2. Stool samples were collected from each participant. Endoscopy procedure gave three samples: one for CLO-test, other two for histologic examination. The presence of Hp infection was determined by positive histologic findings and positive CLO-test. The presence of Hp organisms in stool was determined by an enzyme-linked immunosorbent assay using a commercially available monoclonal antibody kit. Results of the stool antigen test were compared with histology findings and CLO-test results. 
Results: Ninety seven children (mean age, 8.5 ± 2.7 years) participated in the study. Histologic findings and RUT results were concordant in 90 children (92,7% of the children). Per study protocol, HpSA had a sensitivity, specificity, negative and positive predictive value, and accuracy rate of 95%, 98%, 96%, 97%, 96%, respectively. Conclusion: HpSA, a ELISA test, had an accurate value for the detection of infection in children with digestive symtoms.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF