Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 2
ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA GnRH AGONIST TRƯỚC MỔ U LẠC NỘI MẠC TỬ CUNG GIAI ĐOẠN III - IV THEO ASRM

Đinh Thị Phương Minh(1), Lê Sỹ Phương(1), Châu Khắc Tú, Bạch Cẩm An(1), Hoàng Trọng Nam(1), Phạm Văn Tự(1), Nguyễn Văn Tuấn(2), Nguyễn Trần Thảo Nguyên(3)

TÓM TẮT :

TÓM TẮTMục tiêu: Đánh giá vai trò của GnRHa trước phẫu thuật ở các bệnh nhân LNMTC giai đoạn muộn.Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu - mô tả cắt ngang không đối chứng trên 32 bệnh nhân được chẩn đoán LNMTC giai đoạn III - IV theo ASRM từ 2009 - 2010 tại Khoa Phụ Sản BV TWHuế.Kết quả: Thống kinh, đau khi giao hợp, nắn thấy khối bất thường ở hạ vị khi khám là những triệu chứng thường gặp với tỷ lệ lần lượt 87,5%, 59,4%, 100,0%; đường kính trung bình của khối u lớn nhất trước điều trị: 54,4 ± 2,1 mm. Điểm số trung bình theo ASRM: 50,4 ± 11,6. CA 125 trung bình trước mổ 84,9 ± 19,7. Sau 3 tháng điều trị với GnRHa, không ghi nhận sự cải thiện có ý nghĩa thống kê về đường kính của khối u và chỉ số CA 125. Điểm số trung bình theo ASRM có cải thiện (41,3 ± 9,6). Kết quả phẫu thuật: thời gian phẫu thuật trung bình: 62,0 ± 21,8 phút; lấy hết khối u LNMTC tại buồng trứng: 96,88%; bóc tách gỡ dính triệt để 65,6%; lượng máu mất trung bình trong phẫu thuật 48,5 ± 16,2 ml; thời gian nằm viện trung bình sau phẫu thuật 5,2 ± 1,4 ngày.Kết luận: Liệu pháp GnRHa 3 tháng trước phẫu thuật đối với các trường hợp LNMTC giai đoạn III - IV giúp cải thiện điểm số ASRM, giúp phẫu thuật dễ dàng.

ABSTRACT :

ABSTRACTObjective: To determine the role of GnRH agonist in the pre - operative treament endometriosis stage III - IV.Method: Prospective - decripstive study. We studied 32 patients diagnosed endometriosis at III - IV stage following ASRM from 2009 - 2010 at Obs & Gyn Department of Hue Central Hospital.Results: Dysmenorrhoea, dyspareunia, pelvic masses were popular symptoms (87.5%, 59.4%, 100.0%); mean of the largest tumor size before treatment: 54.4 ± 2.1 mm; mean of ASRM score: 50.4 ± 11.6; mean of serum CA 125 before treatment: 84.9 ± 19.7. The improvement wih CA 125 and tumor size after 3 months with GnRHa therapy was no stastistical significance. The average of ASRM score after GnRHa therapy was improved (41.3 ± 9.6). The results of surgery: mean duration of surgery: 62.0 ± 21.8 minutes; got the tumor totally: 96.88%; mean of blood loss in surgery: 48.5 ± 16.2 ml; mean time in hospital after surgery: 5.2 ± 1.4 days.Conclusions: The ASRM score has improvement after using the GnRHa therapy for pre-operative severe endometriosis and ease of surgery.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF