Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2007 - Tập 11 - Số 2
KHOẢNG CÁCH GIỮA KHUYẾN CÁO VÀ THỰC HÀNH LÂM SÀNG TRONG ĐÁNH GIÁ BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP

Đỗ Văn Trang, Trương Quang Bình

TÓM TẮT :

Mục đích nghiên cứu: Xác định kHoảng cách giữa khuyến cáo và thực hành lâm sàng trong đánh giá bệnh nhân tăng huyết áp.
Phương pháp nghiên cứu: mô tả - cắt ngang.
Kết quả: Nghiên cứu trên 305 bệnh nhân THA thu được một số kết quả như sau: - Khai thác bệnh sử đầy đủ: 41,97%; khai thác tiền căn: 58,69%. - Về khám thực thể: khám tim phổi đạt tỉ lệ cao (97,05%), còn các phần khác tương đối thấp (đo HA ≥ 2lần: 3,28%; tính BMI: 4,59%; khám bụng: 17,38%; khám động mạch ngoại biên: 3,61%). - Về cận lâm sàng: đánh giá tổn thương tim (điện tim: 100%; siêu âm tim: 32,13%; X-quang tim-phổi: 6,23%), đánh giá các yếu tố nguy cơ và tổn thương cơ quan đích khác tương đối thấp (đường huyết: 68,85%; bilan lipid: 68,52%; creatinin: 60%; tổng phân tích nước tiểu: 27,87%; Ion đồ: 20,33%; Hct: 14,75%; Microalbumin niệu: 0,66%; CRP: 0%; siêu âm động mạch cảnh: 0%).
Kết luận: Có khoảng cách lớn giữa các khuyến cáo và thực hành lâm sàng trong đánh giá bệnh nhân tăng huyết áp. Các bác sĩ lâm sàng có khuynh hướng đánh giá về tim mạch nhiều, còn các tổn thương trên cơ quan khác và những yếu tố nguy cơ tim mạch khác thì ít hơn.

ABSTRACT :

Purpose: Identifying gaps between guidelines and clinical practice in the evaluation of patients with hypertension.
Method: descriptive
Results: Studying on 305 patients with hypertension. Performing history of illness in details 41.97%, past history of illness 58.69%. - Clinical evaluation on the heart is performed frequently (97.05%) but others are rare (measurement of blood pressure 2 times: 3.28%, BMI: 4.59%, abdominal examination: 17.38%, peripheral vascular examination: 3.61%). Laboratory evaluation: ECG: 100%, Echocardiography: 32.13%, Chest X ray: 6.23%, Glycemia: 68.85%, Lipidemia: 68.52%, Creatininemia: 60%, Proteinuria: 27.87%, Ionogram: 20.33%, Hct: 14.75%, Microalbuminuria: 0.66%, C Reactive proteinemia: 0%, Carotid artery ultrasound: 0%).
Conclusions: There are big gaps between guidelines and clinical practice in the evaluation of target organ damage (except the heart) and cardiovascular risk factors in the evaluation of patients with hypertension.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF