Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2006 - Tập 10 - Số 2
TƯƠNG QUAN GIỮA TỔN THƯƠNG XƠ VỮA TRÊN ĐỘNG MẠCH CẢNH VÀ ĐỘNG MẠCH VÀNH TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG CÓ ĐAU THẮT NGỰC: NHÂN 24 TRƯỜNG HỢP

Đinh Hiếu Nhân

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Tổn thương xơ vữa động mạch có thể cùng xuất hiện ở nhiều động mạch khác nhau với mức độ tổn thương khác nhau. Mục đích nghiên cứu nhằm tìm mối tương quan giữa tổn thương xơ vữa trên động mạch cảnh được phát hiện bằng siêu âm Duplex với tổn thương xơ vữa trên động mạch vành được phát hiện bằng chụp động mạch xoá nền số hoá ở nhóm bệnh nhân đái tháo đường có biểu hiện đau ngực trên lâm sàng. 
Phương pháp nghiên cứu. Chúng tôi khảo sát 24 trường hợp nhập viện vào khoa Tim mạch can thiệp - Bệnh viện Chợ Rẫy được chẩn đoán đau thắt ngực trên bệnh nhân đái tháo đường. Tất cả bệnh nhân đều được siêu âm Duplex đánh giá tổn thương xơ vữa trên hệ thống động mạch cảnh sau đó được chụp động mạch vành xoá nền số hoá và ghi nhận các dữ liệu về vị trí, loại và mức độ nặng của tổn thương.Các dữ liệu thu thập được đều được xử lý thống kê tìm giá trị tiên đoán dương của tổn thương xơ vữa động mạch cảnh và tìm mối tương quan giữa các tổn thương với phép kiểm Chi bình phương. 
Kết quả. Tổn thương xơ vữa trên động mạch cảnh có giá trị tiên đoán dương cho tổn thương xơ vữa động mạch vành là 95,5% trong nhóm bệnh nhân đái tháo đường, và là 100% cho nhóm bệnh nhân có hội chứng chuyển hóa. 
Kết luận. Tổn thương xơ vữa trên động mạch cảnh có thể dự đoán được tổn thương xơ vữa trên động mạch vành ở nhóm bệnh nhân đái tháo đường và bệnh nhân có hội chứng chuyển hoá.

ABSTRACT :

Objectives: Atherosclerotic lesions could cause different stenosis in many arteries. The aim of this study was to find out the correlation between of the atherosclerotic lesions of the carotid artery detected by Duplex ultrasound and the lesions of the coronary artery detected by digital subtraction angiography in diabetic patients with chest pain. 
Material and methods: A cross sectional, prospective study was conducted in 24 diabetic patients admitted to the Conventional Cardiology Department - Cho Ray Hospital because of chest pain. The patients had carotid Duplex ultrasound before the coronary angiography. Data from these two tests were analyzed to find out the correlation between two lesions and the positive predictive value of the carotid atherosclerotic lesions. 
Results: Twenty two (22/24) diabetic patients had carotid artery lesions, whereas 21 of them had coronary artery stenosis on angiography. The atherosclerotic lesions of the carotid artery have 95.5% positive predictive value in diabetic patients. 
Conclusions: Atherosclerotic lesions of carotid artery could predict the coronary atherosclerosis in diabetic and metabolic syndrome patients.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF