Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 1
VAI TRÒ CỦA MỞ THÔNG HỒI TRÀNG TRONG PHẪU THUẬT CẮT ĐOẠN ĐẠI TRỰC TRÀNG

Đỗ Đình Công, Nguyễn Hoàng Bắc, Nguyễn Hữu Thịnh, Ung Văn Việt

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Xì miệng nối sau phẫu thuật cắt trước là một biến chứng nặng, có thể dẫn đến áp xe, viêm phúc mạc hay thậm chí tử vong. Nghiên cứu này nhằm đánh giá vai trò của mở thông hồi tràng trong ngăn ngừa xì miệng nối cũng như những biến chứng liên quan đến thủ thuật này.
Phương pháp nghiên cứu: Đoàn hệ sử dụng dữ liệu thứ cấp. Trong khoảng thời gian 2008-2009, có 63 bệnh nhân được phẫu thuật cắt trước thấp, trong đó 29 trường hợp có mở thông hồi tràng, 34 trường hợp không mở thông hồi tràng.
Kết quả: Trong 29 bệnh nhân có mở thông hồi tràng, 3 trường hợp (10,3%) bị xì miệng nối. trong 34 bệnh nhân không mở thông hồi tràng, có 4 trường hợp (11,7) bị xì miệng nối. Khác biệt về tỉ lệ xì miệng nối giữa hai nhóm không có ý nghĩa thống kê. Tỉ lệ biến chứng chung liên quan mở thông hồi tràng là 13,8%.
Kết luận: Mở thông hồi tràng là một thủ thuật an toàn, không làm giảm tỉ lệ xì miệng nối sau phẫu thuật cắt trước mà chỉ là giảm nhẹ hậu quả của xì miệng nối. Mở thông hồi tràng nên chỉ định cho những trường hợp có nguy cơ xì miệng nối cao.

ABSTRACT :

Background: Anastomotic leak after low anterior resection (LAR) can result in a localized abcess, frank peritonitis, and even death. The aim of this study is evaluate the potential benefits and complications of diverting loop ileostomies after a LAR. . 
Patients and methods: Cohort study. Between 2008 and 2009, there were 63 patients who underwent LAR for rectal cancer including 29 diverting loop ileostomies and 34 without ileostomies.
Results: Four patients (11.7%) who were not dysfunctioned developed a clinical anastomotic leak, whereas the leak rate for those who were dysfunctioned was 10.3%. There was no statistical difference demonstrated. The common complications rate of diverting loop ileostomy was 13.8%.
Conclusions: The diverting loop ileostomy is a safe procedure. A diverting stoma does not reduce posoperative anastomotic leak rate. Rather, it reduces the otherwise catastrophic of an anastomotic leak. The dysfunctioning ileostomy should be performed selectively in high risk patients.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF