Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 2
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA HUYẾT THANH TỰ THÂN NHỎ TRONG ĐIỀU TRỊ BỎNG MẮT DO HÓA CHẤT

Nguyễn Ngọc Anh(1), Vũ Anh Lê(2)

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả của huyết thanh tự thân (HTTT) nhỏ mắt trong quá trình liền vết thương giác mạc sau bỏng hóa chất độ II, III. Phương pháp: Nghiên cứu thăm dò: 27 mắt của 22 bệnh nhân bỏng mắt do kiềm độ II, độ III, được chia ngẫu nhiên thành 2 nhóm: nhóm nhỏ huyết thanh tự thân 14 mắt và nhóm nhỏ sanlein 13 mắt, trong 3 tuần. So sánh sự liền biểu mô giác mạc, tỉ lệ bệnh nhân liền biểu mô hoàn toàn, và độ phù giác mạc của 2 nhóm Kết quả: Tốc độ liền biểu mô của nhóm nhỏ HTTT nhanh hơn nhóm nhỏ sanlein có ý nghĩa thống kê ở thời điểm ngày thứ 6 (p <0,05). Tỉ lệ liền biểu mô hoàn toàn sau 3 tuần của nhóm nhỏ HTTT là 12/14 của nhóm nhỏ salein là 10/13. Độ phù giác mạc của 2 nhóm không khác biệt trong suốt 3 tuần điều trị.Kết luận: HTTT nhỏ giúp liền biểu mô giác mạc nhanh hơn sanlein trong điều trị phối hợp điều trị bỏng mắt do hóa chất.

ABSTRACT :

Objectives: to evaluate the efects of autologous serum eye drops on the corneal wound healing after chemical burn.Methods: This is pilot study. 27 eyes of 22 patients who had alkali- burned eyes grade II, III, randomizely selected into 2 groups: 14 eyes treated with autologous serum, 13 eyes dropped salein for 3 weeks. Compare the wound healing of corneal epithelium, the rate of complete epithelial healing, and the corneal edema between two groups.Results: The speed of the wound healing of corneal epithelium in autologous serum eye drops is faster than the speed in salein group at the sixth day of the course. After 3 weeks of treating, the rate of complete epithelial healing in autologous serum group and salein group was 12/14 and 10/13 in turn. The corneal edema between two groups was not significantly diffrent. Conclusions: Autologous serum eye drops leads to faster healing of corneal epithelium in alkali-burned eye compare to sanlein drops.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF