Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2008 - Tập 12 - Số 1
ĐẶC ĐIỂM KHÁNG ARV CỦA BỆNH NHÂN AIDS THẤT BẠI ĐIỀU TRỊ VỚI HAART TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

Nguyễn Hữu Chí, Nguyễn Trần Chính, Võ Minh Quang, Phạm Thị Hạnh, Lê Thanh Liêm, Lê Bửu Châu

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Vào 2005, Bộ Y Tế chính thức ban hành phác đồ hướng dẫn sử dụng ARV để điều trị bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS. Qua các dự án đã triển khai, tỉ lệ kháng phác đồ bậc 1 vào khoảng 10%, trong số này có một số bệnh nhân có biểu hiệu không nhạy với một số thuốc trong phác đồ bậc 2. Trong thực tiển lâm sàng, chúng tôi điều trị nhiều bệnh nhân bằng phác đồ bậc nhất,vì vậy chúng tôi muốn biết mức độ kháng thuốc của phác đồ này để từ đó xem xét việc thay đổi điều trị cho bệnh nhân. 
Phương pháp: Vào tháng 01 đến 08/2007, chúng tôi tiến hành một nghiên cứu tiền cứu trên 84 bệnh nhân nhiễm HIV (xác định bằng ba tests kháng thể anti-HIV của Bộ Y Tế), điều trị bằng phác đồ ARV bậc 1 trên 6 tháng, tuẩn thủ tốt (> 95%). Đánh giá thất bại điều trị dựa vào lâm sàng (sụt cân, xuất hiện hoặc tái phát nhiễm trùng cơ hội, bệnh lý giai đoạn III-IV của TCYTTG), cận lâm sàng (CD4 giảm dưới mức trước điều trị, hoặc tăng < 50% trị số cao nhất trong quá trình điều trị). Tất cả bệnh nhân được đo tải lượng virút và xét nghiệm kháng thuốc kiểu gien (thực hiện tại Viện Pasteur TP HCM). 
Kết quả: 90,5% bệnh nhân có nồng độ HIV trên ngưởng phát hiện (250 copies/ml), nghĩa là có thất bại điều trị. Qua xét nghiệm kháng thuốc kiểu gien cho thấykháng NRTI là phổ biến nhất (mức kháng cao thay đổi từ 13,3% đến 90,8% tuỳ theo từng loại thuốc), trong đó kháng với thuốc được dùng trong phác đồ bậc 1 như 3TC, D4T, AZT và với một số thuốc được giới hạn chỉ dùng trong phác đồ bậc 2 như ABC, DDI, TDF. Kháng NNRTI vào khoảng 87,3% đến 89,6% và có tính kháng chéo giữa các thuốc trong nhóm. Kháng PI (chỉ được dùng cho phác đồ bậc 2) ít gặp hơn, thay đổi từ 1,8% đến 5,6%. 
Kết luận: Tóm lại, qua nghiên cứu này, chúng tôi ghi nhận mức độ kháng phác đồ ARV bậc 1 rất cao, vì vậy cần được nghiên cứu rộng hơn về các yếu tố liên quan đến kháng thuốc cũng như mức độ kháng ở nhiều đối tượng khác nhau để có một chọn lựa phác đồ điều trị thích hợp hơn.

ABSTRACT :

Background: In 2005, The Ministry oh Health officially published the national guidelines of management of HIV/AIDS patients. Accoding this guidelines, several projects have aldready developped, the resistance rate of patients to the first line protocol estimated about 10%. Among them, many presented the lower sensitivity to the second-lines medications. In our daily practice, we treat many patients with the first line regimen of antiretroviral therapy and we would like to know the resistance of this regimen by performing this study. 
Method of research: From Jan to 0ct, 2007, we performed a prospective study of 84 patients infected with HIV/AIDS (HIV infection confirmed by 3 anitibody tests), treated by the first line medications in 6 months with the good adherence (> 95%). Treatment failure is evaluated by the clinical manifestations (weight loss, appearance or re-occurrence of opportunistic infections, or clinical grade III/IV of WHO), biological tests (CD4 count below pre-treatment level, or increaded < 50% of the values during treatment). The viral load and genotypic resistance tests (done in Pasteur Institute of HCM city) were performed in all patients including in this study. 
Results: 90.5% of patients were evaluated as treatment failure with the detectable HIV in the blood (detection level: 250 copies/ml). The highest resistance to the NRTIs, varied from 13.3% to 90.8%, especially to the first line medications, like 3TC, D4T, AZT and even the less used molecules in the second line protocol, like ABC, DDI, TDF. The resistance to NNRTIs was estimated about 87.3% - 89.6% and the cross resistance between these has occurred.The resistance was now still low (1.8% - 5.6%). 
Conclusion: The resistance to the first line protocol detected in our study was high, several problems regarding to this event were not approached, the further interventions should be performed for selecting the appropiate options the patients.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF