Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 2
Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ ĐÔ THỊ DO CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CHÚNG TỚI SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

Đinh Xuân Ngôn, Nguyễn Duy Bảo, Nguyễn Bích Thủy, Nguyễn Quốc Thức, Lê Thị Yến, Hà Huy Kỳ, Tạ Tuyết Bình

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Trong những năm qua, sự gia tăng về số lượng các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đặc biệt tại các đô thị lớn như Hà Nội đã góp phần làm suy giảm chất lượng môi trường không khí đô thị và có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng dân cư sinh sống cạnh các đường và nút giao thông.
Mục tiêu nghiên cứu: Khảo sát đánh giá mức độ ô nhiễm không khí do các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại khu vực nội thành Hà Nội và đánh giá thực trạng sức khỏe cộng đồng có nguy cơ bị ảnh hưởng do ô nhiễm không khí bởi các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
Phương pháp nghiên cứu: Dịch tễ học mô tả cắt ngang.
Kết quả nghiên cứu: Nghiên cứu được tiến hành vào 2 mùa nóng và lạnh, kết quả cho thấy: Tại các đường và nút giao thông, nồng độ bụi toàn phần vượt 3,5-5,7 lần Tiêu chuẩn cho phép (TCCP); nồng độ bụi PM10 vượt 1,8-3,9 lần TCCP. Tiếng ồn vào ban ngày vượt TCCP từ 2,8-6,5dBA, vào ban đêm vượt TCCP từ 14,5-20,5dBA; nồng độ khí Hydrocacbon (hơi xăng) vượt 2,3-4,9 lần TCCP. Nồng độ khí CO và SO2 có những và vị trí và thời điểm vượt TCCP. Dân cư sinh sống quanh các đường và nút giao thông ô nhiễm không khí cao có biểu hiện các triệu chứng tổn thương, bệnh lý ở các cơ quan cơ thể: các triệu chứng tổn thương đường hô hấp ở nhóm nghiên cứu có tỷ lệ mắc cao hơn nhóm đối chứng với OR=1,59-3,75; (P<0,05-0,01); chức năng hô hấp bất thường và tỷ lệ mắc bệnh viêm phế quản mạn tính cao hơn nhóm đối chứng với OR=1,96-3,12; (P<0,05); các triệu chứng biểu hiện suy nhược thần kinh và rối loạn thần kinh thực vật có tỷ lệ cao hơn nhóm đối chứng hầu hết ở mức khác biệt có ý nghĩa thống kê (P<0,05-0,001). Tỷ lệ có các tổn thương ở niêm mạc mắt, mũi, họng, dấu hiệu ở da cao hơn nhóm đối chứng. Tỷ lệ mắc các bệnh ở mắt, tai, mũi họng, bệnh da cao hơn nhóm đối chứng với OR=1,22-4,36.
Kết luận: Ô nhiễm không khí do các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại đô thị đã ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng sinh sống tại các đường và nút giao thông. Các tác giả đã đề xuất một số biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí do giao thông, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

ABSTRACT :

Background: In recent years, the increase in numbers of motor vehicle, especially in urban area, has contributed the decrease of air environment quality. Urban air pollution due to motor vehicle is able to effect to people's health who live beside main traffic-ways and crossroads in urban areas.
Objectives: To evaluate urban air pollution level due to motor vehicle in inner Hanoi city and investigate to the real situation of people's health who have high risk from effect of air pollution due to motor vehicle.
Method: Descriptive and cross-section study were used.
Results: This study was carried out in hot and cold seasons. The results showed that: TSP concentration exceeded 3.5-5.7 times of MAC; PM10 concentration exceeded 1.8-3.9 times of MAC; Noise exceeded 2.8-6,5 dBA of TLVs at daytime and exceeded 14.5-20.5 dBA of TLVs at the night. Hydrocarbon concentration exceeded 2.3-4.9 times of MAC; CO and SO2 exceeded MAC at sometime and somewhere. People who live beside traffic-ways and crossroads with high level of air pollution suffered from diseases and injury symptoms on various compartments of the human body: the rate of respiratory injuries symptoms in study group was higher than control group with OR=1.59-3.75; (P<0.05-0.01); The rate of abnormal pulmonary function and bronchitis was higher than control group with OR=1.96-3.12; (P<0.05). Signs of nervous breakdown and vegetative nervous disorder were mostly higher than control group with a statistically significant difference (P<0.05-0.001); The rate of injury symptoms of eye, nose, throat membranes and signs of skin injuries were higher than control group. The rate of eye, ear, nose, throat, skin diseases was higher than control group with OR=1.22-4.36.
Conclusion: Urban air pollution due to motor vehicle has impacted on people's health who lives beside traffic-ways and crossroads. The authors recommended some preventive measures to minimize air pollution and protect community's health.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF