Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 2
KHẢO SÁT DI CHỨNG SAU CẮT THẦN KINH HIỂN NGOÀI

Mai Trọng Tường

TÓM TẮT :

Thần kinh hiển ngoài thường được cắt làm mảnh ghép hay lấy đi cùng với vạt da cân trong tái tạo mất da vùng cẳng chân hay bàn chân.
Mục đích: Đánh giá di chứng sau cắt thần kinh hiển ngoàiĐối tượng nghiên cứu: 84 bệnh nhân được tái tạo mất da cẳng chân bàn chân bằng vạt da cân thần kinh hiển ngoài. Đầu gần thần kinh được cột bằng chỉ không tan.
Phương pháp nghiên cứu: bệnh nhân được theo dõi từ 7 - 72 tháng để đánh giá di chứng
Kết quả: - Không có ca nào bị loét. - 1 bệnh nhân hoàn toàn không có sự phục hồi cảm giác, xảy ra ở bệnh nhân 84 tuổi. - 83 bệnh nhân (98,8%) còn lại đều có sự phục hồi cảm giác từ dị cảm cho đến S3+.. Đa số bệnh nhân có sự phục hồi cảm giác ở mức độ trên S2 là 47 bệnh nhân (56%). - Sự phục hồi cảm giác thay đổi theo tuổi. Người trẻ phục hồi tốt hơn người già. Sự phục hồi này nhờ vào các nhánh thông nối giữa thần kinh hiển ngoài và thần kinh mác nông ở bàn chân. - 81/84 ca không có u thần kinh ở đầu cắt
Kết luận: Sau khi bị cắt đoạn thần kinh hiển ngoài ở phần trên, phần da do thần kinh này chi phối cảm giác đa số có sự phục hồi cảm giác dần dần. Sự phục hồi cảm giác này tùy theo lứa tuổi, càng trẻ sự phục hồi càng nhanh và tốt hơn.

ABSTRACT :

Object: The sural nerve is often excised in nerve graft or reconstruction with sural neurocutaneous flap 
Purpose: Evaluate sequelae after sural nerve excision Material: 84 patients were reconstructed on lower leg with distally based sural artery neurocutaneous flap. Proximal ends of nerve are tied with non absorbable suture.
Method: Follow up patients from 7 - 72 months, evaluate sensitive recovery on skin region of sural nerve
Result: - Ulcer: none. - 1 Patient, 84 year old: No sensitve recovery - 83 Patients (98,8%) There are sensitve recovery from paresthesia to S3+. Almost patients have sensitive recovery above S2 (56%). - Sensitive recovery change with age. Young people recover better than old people. This recovery is based on anastomosis in distal ends between sural nerve and superficial peroneal nerve on the dorsal side of foot. - 81/84 cases: no neuroma at proximal end of sural nerve.
Conclusion: After sural nerve excision. Almost patients have sensitive recovery gradually. Young people recover better than old people.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF