Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 2
TÌNH HÌNH TỬ VONG TRẺ SƠ SINH SANH Ở TUYẾN TRƯỚC SO VỚI TRẺ SANH TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ NĂM 2003

Nguyễn Văn Dũng, Ngô Minh Xuân

TÓM TẮT :

Mỗi năm, trên toàn thế giới có 8 triệu trẻ sơ sinh bị tử vong chiếm 2/3 số tử vong của trẻ em < 1 tuổi mà 2/3 số tử vong sơ sinh xảy ra ngay trong tuần đầu sau sinh và 2/3 số tử vong đó lại xảy ra trong 2 giờ sau sanh. Tại Việt Nam, tử vong sơ sinh chiếm 50 - 70% tử vong trẻ em < 1 tuổi. Nguyên nhân chủ yếu là ngạt, chấn thương sản khoa non tháng, suy dinh dưỡng bào thai và nhiễm trùng sơ sinh. Hồi cứu tại khoa sơ sinh Bệnh viện Từ Dũ năm 2003 cho thấy: Tỉ lệ tử vong sơ sinh sanh ở ngoài BVTD là 29,20% cao hơn nhiều so với tử vong sơ sinh sanh tại BVTD (4,75%). Nguyên nhân tử vong: suy hô hấp, nhiễm trùng sơ sinh, ngạt ở trẻ non tháng. Còn ở trẻ đủ tháng là ngạt và suy hô hấp.

ABSTRACT :

Every year, in the world, there were 8 million neonates deaths, occupied 2/3 of deaths under 1 year old. About 60% of the newborn deaths happened in the first week after birth, and 2/3 of them, 2 hours after birth. In Vietnam, the neonatal mortality accounts for 50%-70% of deaths under 1 year of age. The main causes were asphyxia, birth trauma, prematurely, intrauterine growth retardation and neonatal infection. A retrospective study at the Neonatology Department of Tudu Hospital in 2003 shows that: the mortality rate of neonates born outside of Tudu Hospital was 29.20%, which was higher than that of the neonates born at Tudu Hospital (4.75%). The main mortality causes were respiratory distress, neonatal infection, asphyxia in premature infants and asphyxia, respiratory distress in the term infants.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF