Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 1
ĐẶC ĐIỂM CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CẤP CỨU RỐI LOẠN NHỊP NHANH Ở TRẺ EM NHẬP KHOA CẤP CỨU BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2

Bùi Gio An, Võ Công Đồng

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: Xác định đặc điểm về lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị của các loại rối loạn nhịp tim nhanh ở trẻ em nhập khoa cấp cứu bệnh viện Nhi Đồng 2.
Phương pháp nghiên cứu: Mô tả hàng loạt ca
Kết quả: Từ năm 2001 đến năm 2007 có tổng cộng 49 bệnh nhân rối loạn nhịp tim nhanh với tổng số lần nhập viện là 70; bao gồm 15,7% trẻ nhũ nhi. Bệnh nhân có tiền sử nhịp nhanh là 54,3%. Tần xuất tim bẩm sinh là 12,1%. Nhịp nhanh QRS hẹp-đều chiếm 94,3% trong đó 86% cắt cơn với adenosine (trẻ nhũ nhi 66,6% cắt cơn) và 55,6% cắt cơn với nghiệm pháp kích thích phế vị. Bệnh nhân nhập viện < 6giờ tỉ lệ thất bại adenosine là 4,76% và sau 12 giờ là 29,41%. Những ca thất bại adenosine 83,33% đáp ứng amiodarone.
Kết luận: Bệnh nhân rối loạn nhịp nhanh nhập khoa cấp cứu thường có tiền sử nhịp nhanh trước đó. Đa số các trường hợp mắc nhịp nhanh

ABSTRACT :

Objectives: Determine the clinical, paraclinical and treatment characteristics of tachycardia in patients admitted to the emergency department of Children Hospital N02. 
Design: Case series report. 
Results: From 2001 to 2007, we had 49 patients with 70 episodes of tachycardia admitted to emergency department (ER); 15.7% are infants. 54.3% patients had the history of tachycardia and 12.1% cases have congenital heart disease. 94.3% episodes are regular narrow-QRS-complex tachycardia in which 86% converted to sinus rhythm by adenosine and 55.6% by vagal maneuvers (in infant, success rate of adenosine is 66.6%). If patients admitted early before 6 hours, adenosine failed to terminate tachycardia in only 4.76% cases; however this rate increases up to 29.41% if patients come late after 12 hours. In patients not response to intravenous adenosine 83.33% cases converted to sinus rhythm by amiodarone. 
Conclusion: Patient with tachycardia admitted to ER usually had a history of rapid rhythm. Most of cases have regular narrow-QRS-complex tachycardia and successful therapies are adenosine or vagal maneuvers. Patients fail to respond to adenosine often come to ER late and converted to sinus rhythm after using intravenous amiodarone. In infant, patient usually has more severe signs and symptoms and partly responds with antiarrhythmic agents.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF