Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 4
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA THAY BĂNG VẾT THƯƠNG SẠCH BẰNG TĂM BÔNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHÁNH HÒA NĂM 2009

Trương Thị Loan

TÓM TẮT :

TÓM TẮTMục tiêu: Đánh giá hiệu quả của thay băng vết thương sạch bằng tăm bông. Phương pháp nghiên cứu: Can thiệp lâm sàng có đối chứng. Kết quả: Thay băng bằng tăm bông an toàn, đạt tính vô khuẩn và chấp nhận được vì cho kết quả tương đương với thay băng bằng kềm qua cấy vi sinh vết mổ và dụng cụ thay băng. Tiết kiệm về chi phí: phương pháp thay băng bằng tăm bông chúng tôi tiết kiệm được chi phí bệnh viện trung bình 1 lần thay băng là 2,251 đồng, hạn chế lãng phí của bệnh viện trung bình 1 lần thay băng là 395 đồng. Tiết kiệm thời gian và công sức điều dưỡng, nữ hộ sinh: phương pháp thay băng bằng tăm bông sẽ tiết kiệm thời gian trung bình 1 lần thay băng là 2,54 phút. Mức độ hài lòng của điều dưỡng, nữ hộ sinh: với 33 điều dưỡng, nữ hộ sinh tham gia nghiên cứu/ tổng số 110 điều dưỡng, nữ hộ sinh hiện có ở 5 khoa thì có 31 người ( tỉ lệ 93,93%) chọn phương pháp thay băng vết mổ sạch bằng tăm bông. Về mức độ hài lòng của người bệnh: với phương pháp thay băng bằng kềm người bệnh đánh giá an tâm là 88%; còn phương pháp thay băng bằng tăm bông người bệnh đánh giá an tâm là 94%. Vậy phương pháp thay băng bằng tăm bông đã có sự đồng ý của người bệnh.Kết luận: Thay băng bằng tăm bông đạt tính an toàn, hiệu quả cao về mặt kinh tế, tiết kiệm thời gian và công sức cho điều dưỡng, nữ hộ sinh nhất là tình tình quả tải công việc ở bệnh viện tuyến tỉnh hiện nay và được sự đồng ý của điều dưỡng, nữ hộ sinh và đặc biệt là người bệnh.

ABSTRACT :

ABSTRACTObjectives: Evaluating the results of bandage change with tampon stick (BCTS) for clean wounds.Method: Clinicaltrial with control and evaluating the results. Results: BCTS was safe bacterial study by microbial culture of wound and bandage set showed a comparative result betwen two proceduces.Low cost, we have saved 2251 VND for a bandage change and 395 VND of material. Time saving for nurses and midwives. It lake about 2.53 minuite for every bandage change. A bout satis action of nurses and midwitses: 33 nurses and midwives of total number 110 medical personnals of 5 surgical depaterments participated the investigation showed 31 ( 93.93%) choosing the BCTS. About the satis action of patients: 88% patient of group 1 showed deligated with BCTS while group was 94%.Conclusion: BCTS showed a safety, more advantage on money saving, time saving and working for medical personnals esxecially in present sistriation of overcrowed patients in the provincial hospitals. BCTS was also prefered by nurses, midwives and patients themselves.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF