Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2008 - Tập 12 - Số 4
HẬU QUẢ SỨC KHỎE CỦA LŨ LỤT Ở MIỀN TRUNG VIỆT NAM NĂM 2003-2004

Đặng Văn Chính, Lê Thế Thự, Võ Hữu Thuận, Phạm Kim Anh

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Tổ chức y tế thế giới (WHO) hợp tác với Viện vệ sinh - y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện một nghiên cứu tác động trung hạn trên sức khỏe của các cơn lũ năm 2003 ở miền Trung Việt Nam. 
Mục tiêu: Mục đích của nghiên cứu này nhằm khảo sát những tác động của lũ lụt lên khuynh hướng bệnh tật và tử vong trong cộng đồng chịu ảnh hưởng của lũ, xác định tầm nhìn những nhu cầu sức khỏe để đề xuất những biện pháp kiểm soát và dự phòng trong các tình huống tương tự trong tương lai. 
Phương pháp: Có 4 phân loại thiệt hại đối với vùng bị ảnh hưởng do lũ, phụ thuộc vào mức độ thiệt hại của Trạm Y tế xã (TYTX) dựa vào đợt lũ lụt vừa mới xảy ra. Số liệu được thu thập từ những số ca mắc bệnh tại Trạm Y tế xã cuối mỗi tháng và khảo sát chiều hướng mắc bệnh và tỷ lệ tử vong. Kết quả: Kết quả cho thấy rằng tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy cấp, nhiễm trùng hô hấp cấp, các bệnh về da và viêm kết mạc đều tăng. Tuy nhiên, sốt xuất huyết giảm vào mùa lũ. 
Kết luận: Kết quả của nghiên cứu này có một ý nghĩa tiềm năng quan trọng cho các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu để đáp ứng hiệu quả với lũ lụt ở các trạm y tế xã trong vùng nguy cơ. Kết quả của nghiên cứu chỉ ra nhu cầu về thu thập thông tin về dân số, mô hình bệnh tật và nguồn lực hiện có để lập kế hoạch chi tiết cho các xã có nguy cơ cao bị lũ lụt.

ABSTRACT :

Background The World Health Organization collaborated with the Institute of Hygiene and Public Health in Ho Chi Minh City to undertake a study to look at the medium term health impact of the 2003 floods in central Viet Nam. 
Objectives The purpose of this study was to examine the effects of the floods on the morbidity and mortality trend of the affected communities, identifying health needs with a view to proposing control and preventive measures for future situations. 
Methods There were four types of damage of communes selected, depending on the level of damage of CHS in the last flooding. Data were collected from existing morbidity records in CHS in the end of each month and the trend of morbidity and mortality rates were examined. Results Results indicated that the incidence of ADD, ARI, skin diseases and conjunctivitis were increased. However, dengue fever decreased by the floods 
Conclusions The results of this study have potentially important implication for activities aimed at improving primary health care to effectively response to flooding in CHS at risk. The findings show the need identified and obtained information about population, morbidity pattern, and available resources for making detailed plans for communes at risk of flooding.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF