Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 3
MỐI LIÊN QUAN GIẢI PHẪU BỆNH - LÂM SÀNG CARCINÔM NIỆU MẠC BÀNG QUANG

Trần Minh Lâm, Nguyễn Sào Trung, Trần Minh Thông, Hoàng Văn Thịnh

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát mối liên quan giữa giải phẫu bệnh và lâm sàng carcinôm niệu mạc bàng quang. Phương pháp: Mô tả cắt ngang, tiền cứu 72 trường hợp carcinôm niệu mạc bàng quang được sinh thiết hoặc phẫu thuật tại Bệnh viện Chợ Rẫy từ tháng 04 năm 2006 đến tháng 04 năm 2007. Kết quả và kết luận: Độ mô học không tương quan với tuổi và kích thước u. Độ mô học tương quan với các yếu tố vi thể (giả tuyến, biệt hóa tuyến, biệt hóa gai: Fisher với p = 0,03 <0,05), tình trạng xâm lấn (c2 với p = 0,001 <0,05). Nghiên cứu còn cho thấy có mối tương quan giữa hình thái tổn thương (polyp, đặc hoặc xâm nhiễm) với tình trạng xâm lấn (c2 với p =0,038 <0,05).

ABSTRACT :

Objectives: To evaluate the clinicopathological correlations in urothelial carcinoma of bladder. Methods and materials: Descriptive statistics, prospective of 72 cases which were diagnosed as urothelial carcinomas of the bladder in biopsy or operated specimens from April 2006 to April 2007 at Cho Ray hospital. Result and conclusion: The correlations between histological grade and age or tumor size were not significant. However, there were significant correlations between histological grade and microscopic features (including pseudoglandular pattern, glandular differentiation, squamous differentiation) (Fisher, p= 0,03 <0,05); and invasion (c2, p=0,001 <0,05). Moreover, the correlations bewteen macroscopic features (including polypoid, solid or invasive patterns) and histological grade was significant (c2, p =0,038 <0,05).

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF