Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 2
TÁC DỤNG CHỐNG NÔN CỦA CAO CHIẾT GỪNG VÀ TRẦN BÌ TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG GÂY NÔN BẰNG CYCLOPHOSPHAMIDE

Nguyễn Phương Dung, Vũ Thị Hiệp

TÓM TẮT :

TÓM TẮTTình hình và mục đích nghiên cứu: Gừng và Trần bì là 2 vị thuốc đã được sử dụng để chống nôn từ xa xưa. Nghiên cứu này được tiến hành trên mô hình gây nôn do sợ mùi vị lạ gây bởi cyclophospamid (60 mg/kg, tiêm phúc mô), dùng để đánh giá tác dụng chống nôn của một vài cao chiết từ 2 vị thuốc này.Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu thực nghiệm (ngẫu nhiên, đối chứng). Sử dụng 90 chuột nhắt trắng chủng Swiss albino, phái đực, 20-25 g, do Viện Vaccin và Sinh phẩm Y tế Nha trang cung cấp.Đối tượng nghiên cứu: Cao cồn Gừng chứa 0,0216% 6-gingerol. Cao cồn Trần bì chứa 0,283% hesperidinPhương tiện đánh giá: Tỷ lệ saccharin tiêu thụ của chuột trong các nhóm thử so với nhóm chứng uống cyclophosphamide CY(+). Số liệu thực nghiệm được xử lý thống kê với test t-Student và anova 1 yếu tố.Kết quả: Cao Gừng và cao Trần bì (40mg/kg, uống) đều thể hiện tác dụng gia tăng lượng saccharin tiêu thụ so với nhóm CY(+): cao Gừng tăng 93,88% (P<0,001), cao Trần bì tăng 59,18% (P<0,001). Cả 3 cao phối hợp đều làm tăng lượng saccharin tiêu thụ so với nhóm CY(+), trong đó G1-T1 tăng 115,14%, G2-T1 tăng 102,04%, G1-T2 tăng 87,07% (P<0,001).Kết kuận: Cao phối hợp Gừng-Trần bì thể hiện tác dụng chống nôn trên chuột nhắt tiêm cyclophosphamide hơn cao Gừng và cao Trần bì sử dụng riêng lẻ. Tỷ lệ phối hợp Gừng-Trần bì 1-1 thể hiện tác dụng chống nôn thực nghiệm tốt hơn tỷ lệ phối hợp 1-2 và 2-1.

ABSTRACT :

ABSTRACTBackground - Ginger and tangerine skin are used since time immemorial as anti-emetics. This study was conducted for evaluating the antiemetic effect of several extracts from them using the conditioned taste aversion proceduce by cyclophosphamide (single dose of 60 mg/kg, ip) model.Study design and setting.- Experimental study (randomized, controlled trials) with 90 Swiss albino male mice, body weight of 20-25 g from the Institute of Vaccines and Medical Biological - Nhatrang.Subjects.- Ethanol extract of ginger contain 0.0216% 6-gingerol. Ethanol extract of tangerine skin contain 0.283% hesperidin.Outcome measurements.- The percent saccharine consumed of mice in test groups compare with cyclophosphamide group. Tests of t-Student and ANOVA were used.Results.- The percent saccharine consumed of mice after administrating ginger extract (40 mg/kg) and tangerine skin extract (40 mg/kg) greater than CY(+) group (the mice used cyclophosphamide alone) 93,88% and 59,18% (P<0.001). Mice in 3 groups used combination extracts had consumed saccharine greater than CY(+) group 115,14% (G1-T1), 102,04% (G2-T1), 87,07% (G1-T2) (P<0.001)Conclusion.- The combination from ginger and tangerine had shown the antiemetic effect higher than ginger extract or tangerine extract single. The rate combination within ginger and tangerine the best is 1-1.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF