Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2003 - Tập 7 - Số 2
DIỄN TIẾN TỰ NHIÊN CỦA NHIỄM SIÊU VI VIÊM GAN B MẠN TÍNH Ở NGƯỜI VIỆT NAM

Đỗ Đại Hải

TÓM TẮT :

Chúng tôi đã theo dõi 859 bệnh nhân nhiễm HBV mạn tính trong khoảng thời gian từ tháng hai năm 1997 đến tháng 9 năm 1998 (trung bình 13,9 tháng). Nhiễm HBV mạn có diễn tiến như sau: Sự chuyển huyết thanh hàng năm từ HBeAg thành AntiHBe có tỷ lệ là 9,6%. Ở bệnh nhân có ALT tăng thì tỷ lệ chuyển huyết thanh là 15,8%. Tỷ lệ chuyển huyết thanh cao nhất trong nhóm tuổi từ 20 đến 40. Tỷ lệ chuyển huyết thanh hàng năm của HBsAg thấp, khoảng 1,2%. Tỷ lệ viêm gan mạn trên bệnh nhân có HBeAg dương tính là 16,8%. Xơ gan và ung thư gan xảy ra ở độ tuổi trên 40.

ABSTRACT :

859 patients with chronic hepatitis B virl (HBV) infection had been followed from January 1997 to September 1998 (mean follow-up time 13.9 months). The natural history of chronic HBV infection was described. Seroconversion from HBeAg to anti-HBe is 9.6% per year in which patients with high level of ALT the seroconversion rate is 15.8%. The highest rate of spontaneous seroconversion ocured in the 20 to 40 Y.O. groups. The rate of seroconversion per year of HBsAg was low, about 1.2%. Patients with HBeAg positive may suffer from chronic hepatitis B at the rate of 16.8%. Cirrhosis and hepatocellular carcinoma commontly happened in the patients over 40 Y.O.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF