Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 2
SO SÁNH HIỆU QUẢ CỦA GIƯỜNG CHIẾU ĐÈN HAI MẶT PHOTOBED SẢN XUẤT TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ VỚI GIƯỜNG CHIẾU ĐÈN BILIBED NHẬP NGOẠI TRONG ĐIỀU TRỊ VÀNG DA SƠ SINH DO TĂNG BILIRUBIN GIÁN TIẾP

Ngô Minh Xuân, Vũ Tề Đăng, Nguyễn Đắc Minh Châu

TÓM TẮT :

Vàng da là một bệnh thường gặp ở trẻ sơ sinh và vàng da nhân là một biến chứng nhiễm độc thần kinh rất nguy hiểm. Bệnh vàng da sơ sinh cần được chẩn đoán sớm ở và điều trị bằng cách chiếu đèn nhằm phòng tránh các nguy cơ do nhiễm độc thần kinh. 
Mục tiêu: Nhằm đánh giá hiệu quả của ánh sánh liệu pháp bằng cách sử dụng giường chiếu đèn 2 mặt, sản xuất tại bệnh viện Từ Dũ so sánh với hiệu quả của giường chiếu đèn Bilibed nhập ngoại, và khẳng định rằng loại đèn mới này có hiệu quả tốt trong điều trị vàng da sơ sinh. Thiết kế: nghiên cứu tiền cứu, thử nghiệm lâm sàng có đối chứng.
Phương pháp: Nghiên cứu trên 109 trẻ sơ sinh, vàng da được chiếu đèn 2 mặt bằng giường chiếu đèn 2 mặt Photobed (nhóm NC) và Bilibed (Nhóm đối chứng). 
Kết quả: Nồng độ bilirubin không kết hợp trước chiếu đèn ở nhóm nghiên cứu là 18,65 mg% và 17,36 mg% ở nhóm đối chứng ( P =0,772). Sau 12 giờ điều trị, bilirubin / máu của nhóm chiếu đèn Photobed là 14,86 mg% và 15,56mg% ở nhóm chiếu đèn Bilibed (P = 0,646), nhưng bắt đầu thời điểm sau rọi đèn 24 giờ thì nồng độ bilirubin GT là 12,98 mg% ở nhóm NC và 14,14mg ở nhóm đối chứng (P =0,011) và 11,3 mg% ở nhóm NC và 14,13 mg% ở nhóm đối chứng (P =0.001) ở thời điểm 48 giờ sau chiếu đèn. Tỉ lệ thành công là 100% ở cả 2 nhóm và thời gian cần chiếu đèn chỉ là 20,8 giở nhóm chiếu đèn Photobed so với 50,8 giờ ở nhóm chiếu đèn bằng đèn Bilibed nhập ngoại (P < 0,001). 
Kết luận: Giường chiếu hai mặt có hiệu quả tốt trong điều trị vàng da sơ sinh. Giường này có thể trang bị một cách dễ dàng và kinh tế cho đa số các đơn vị điều trị sơ sinh.

ABSTRACT :

The jaundice is common in neonates and kerniceterus is a very dangerous neurotoxic complication. Neonatal jaundice should be diagnosed early and can be treated by the phototherapy for preventing neurotoxic risk . 
Objective:To evaluate the efficacy of phototherapy using the 2 directions-PHOTOBED, made in Tu Du hospital comparing with imported BILIBED efficacy and to confirm that the new device described has the good efficacy in treatment neonatal hyperbilirubinemia. 
Design: Prospective, clinical trial study. 
Method: We studied on 109 jaundice neonates, treated by Photobed 2 directions phototherapy in the studied group and by imported Bilibed in controlled group. 
Result: the mean of bilirubinemia before treating was 18.65 mg% in studied group and 17.36 mg% in controlled group ( P =0.772).After 12 hours of phototherapy,, the bilirubinemia in the studied group was 14.86 mg% and 15.56mg% in the controlled group, treated by imported Bilibed (P = 0.646) but from 24 h after phototherapy the unconjugated bilirubinemia was 12.98 mg% in studied group and 14.14mg in controlled group (P =0.011) and 11.3 mg% in studied group, 14.13 mg% in controlled group (P =0.001) at 48 h after phototherapy. The treated percentage success was 100% in the both groups. The mean time of the phototherapy was only 20.8 hours in studied group, treated by Photobed comparing with 50.8 hours in controlled group, treated by imported BILIBED (P < 0,001). 
Conclusion: two directions Photobed, made in Tu Du hospital, has a good efficacy in treatment the neonatal jaundice. It can be easily and economically provided for the most neonatal units.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF