Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 5
CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KHÒ KHÈ Ở HỌC SINH 6 - 7 TUỔI TẠI TỈNH TIỀN GIANG

Huỳnh Công Thanh, Tạ Văn Trầm

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định mối liên quan giữa giới tính, địa dư, cân nặng lúc sinh, bú mẹ, số người trong nhà, khói thuốc lá, tiền sử bệnh dị ứng của bản thân và gia đình với khò khè và hen suyễn. Thiết kế nghiên cứu: Cắt ngang mô tả. Kết quả: Tỉ lệ "từng khò khè" ở nhóm không bú mẹ trong 4 tháng đầu cao hơn nhóm có bú mẹ, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p = 0,011. OR = 0,4 (khoảng tin cậy 95% là 0,2- 0,9). Tổng số điếu thuốc những người sống chung nhà với trẻ hút trung bình mỗi ngày tăng lên 5 điếu thì nguy cơ bị "khò khè trong năm qua" tăng 60%, OR = 1,6 (khoảng tin cậy 95% là 1,3- 1,9), với p < 0,001. Tiền sử bệnh dị ứng: tiền sử bên nội ngoại, cha, mẹ, anh em hay bản thân bị các bệnh hen suyễn và dị ứng (chàm, viêm mũi dị ứng) làm tăng tỉ lệ khò khè trong năm qua ở trẻ, trừ tiền căn hen suyễn ở mẹ chưa có ý nghĩa về mặt thống kê. Việc xác định mối liên quan giữa các yếu tố đến khò khè tạo tiền đề cho các nghiên cứu sâu hơn về các yếu tố nguy cơ của bệnh hen suyễn tại Tiền Giang nói riêng cũng như ở Việt Nam nói chung.

ABSTRACT :

Objective: This targets the relationships between many likely factors which include gender, geography, weight at birth, breast feeding, number of people in household, cigarrette smoke, self and family history of atopy and wheezing or asthma. Study design: Cross sectional survey. Findings: Prevalence rate of "ever wheezing" varied widely between the two groups: breast feeding and not breast feeding during the first 4 months of life, p = 0,011 and OR = 0,4 (95% confidence intervals were 0,2 - 0,9). When the mean total number of cigarettes that all houshold smoked per day increased every 5 cigarettes, the risk of "wheezing in the last 12 months" increased 60 percent, OR = 1,6 (95% confidence intervals were1,3 - 1,9), p < 0,001. History of atopy including parentally familial, paternal, maternal, sibling or self history of atopy, except maternal history of asthma, increased significantly the risk of "wheezing in last 12 months". Examination of the relationships between these factors and wheezing would help make a baseline for further studies of risk factors for asthma in Tien Giang as well as in Vietnam.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF