Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 2
KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM 25 BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM THẤT PHẢI ST CHÊNH LÊN

Hoàng Quốc Hòa

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Nhồi máu cơ tim thất Phải khá thường gặp ở Việt Nam hiện nay. Nhồi máu cơ tim thất Phải thường đi kèm nhồi máu cơ tim thành dưới 10-50%. Triệu chứng lâm sàng, phương pháp điều trị có những phần khác căn bản so với nhồi máu cơ tim không phải thất Phải. 
Mục tiêu nghiên cứu: khảo sát đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, hình thái tổn thương động mạch vành, phương pháp điều trị bệnh nhân nhồi máu cơ tim thất Phải ST chênh lên. 
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: mô tả cắt ngang tất cả bệnh nhân nhồi máu cơ tim thất Phải ST chênh lên được chụp và can thiệp mạch vành tại khoa tim mạch bệnh viện Nhân Dân Gia Định từ tháng 3/2009 đến tháng 3/2010. 
Kết quả: chúng tôi đã can thiệp 25 trường hợp (9 nữ và 16 nam) nhồi máu cơ tim thất Phải trong tổng số 145 trường hợp nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên. 4 trưởng hợp phải đặt máy tạo nhịp tạm thời ngay từ đầu. 6 trường hợp nhịp chậm < 50 lần/phút. 8 trường hợp huyết áp tụt (huyết áp tâm thu < 90 mmHg). 24 trường hợp tắc động mạch vành Phải, 1 trường hợp tắc pLCx. Sau can thiệp TIMI 3: 100%. 
Kết luận: từ tháng 3/2009 đến 3/2010 chúng tôi tiếp nhận 25 trường hợp nhồi máu cơ tim thất Phải can thiệp thành công: hình ảnh 100% (TIMI 3), thủ thuật 92%, lâm sàng 92%, 2 trường hợp tử vong do choáng tim.

ABSTRACT :

Introduction: Right ventricle infarction (RVI) is relatively common in Vietnam now. RVI is usually associated with inferior wall infarction with rate of 10% to 50%. Clinical features and treatments of RVI are basically different from that of non-RVI.
Objectives: - To study clinical features, coronary lesion morphology and treatment of STEMI patients with RVI.
Materials and methods: A cross-sectional, descriptive study of all RVI patients treated with primary PCI at Gia Dinh People's Hospital from March 2009 to March 2010. 
Results: 25 STEMI patients associated with RVI (9 women,16 men) underwent primary PCIs with total 145 STEMI cases.4 cases need ed temporary pacemaker insertion at the onset,6 cases with heart less than 50 beats per minute and 8 with hypotension (systolic pressure < 90 mmHg. - Culprit lesions were 24 RCA and 01 LCx cases occluded. 100% of cases got TIMI 3 flow restored after primary PCI.
Conclusion: From 03/2009 to 03/2010, 25 STEMI patients associated with RVI underwent primary PCI. The angiographic, procedure, clinical success were 100 %, 92%, 92 % respectively. 02 cases died because of cardiogenic shock

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF