Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 2
ỨNG DỤNG OCT CHẨN ĐOÁN BỆNH HẮC VÕNG MẠC TRUNG TÂM THANH DỊCH

Lê Minh Tuấn

TÓM TẮT :

Mục đích: Đánh giá bệnh lý trung tâm hắc võng mạc thanh dịch bằng OCT (optical coherence tomography) ở giai đoạn cấp và thoái lui. 
Nơi thực hiện: Khoa Mắt BV Chợ Rẫy, BV Mắt TP. Hồ Chí Minh. 
Phương pháp thực hiện: 25 mắt của 25 bệnh nhân (trong dó có 21 nam, 4 nữ) tuổi trung bình 45.0 ±8.5 tuổi ( 30 đến 58 tuổi )bị bệnh lý TT hắc võng mạc thanh dịch được chẩn đoán bằng OCT ở các giai đoạn cấp và thoái lui. Hình ảnh cắt ngang võng mạc ở vùng hoàng điểm bằng OCT được thực hiện ở tất cả mắt. Độ dày võng mạc ở trung tâm hoàng điểm cũng được đánh giá ở các giai đoạn khác nhau. Độ cao của sự bong cũng được đo. Tất cả bệnh nhân đều được chụp mạch huỳnh quang fluoresceine. 
Kết quả: Ở giai đoạn cấp, võng mạc thần kinh cảm giác dày ở vùng bong võng mạc thanh dịch ở tất cả 25 mắt. Độ dày võng mạc ở vùng trung tâm 192 ± 18 µm (dãy 162 µm đến 273 µm ) ở giai đoạn cấp được so với 117 ± 12.7 ± (dãy 98 µm đến 149 µm ) với p < 0.005. Có 5 mắt kèm theo bong lớp biểu mô sắc tố. 8 mắt có hình ống khỏi điển hình trên chụp FA. 17 mắt có hình ảnh " hiệu ứng cửa sổ " trên chụp FA. 
Kết luận: OCT phát hiện sự dày võng mạc thần kinh cảm giác ở vùng bong võng mạc thanh dịch trong giai đoạn cấp. Tất cả bệnh nhân đều có hiện tượng bong thanh dịch lớp biểu mô thần kinh và biểu mô sắc tố. Là phương pháp chẩn đoán và theo dõi sự thoái lui bệnh lý TT hắc võng mạc thanh dịch không xâm lấn và có độ tin cậy cao.

ABSTRACT :

Purpose: To evaluate central serous chorioretinopathy with optical coherence tomography during the acute phase and the resolution phase. 
Setting: Choray Hospital, Ophalmologic hospital in HCM city 
Methods: In a prospective study, 25 consecutive eyes of 25 patients (21 men, four women; mean age ± SD, 45.0 ± 8.5 years; range, 30 to 58 years) with central serous chorioretinopathy were examined with optical coherence tomography during the acute phase and after the resolution of the retinal detachment. Cross-sectional retinal images through the center of the fovea were obtained from all eyes by optical coherence tomography. The retinal thickness at the fovea center was measured. We also examined a grayish-white lesion that corresponded to the leakage point in fluorescein angiography in five eyes. 
Results: In the acute phase, neurosensory retina was thickened within the area of serous retinal detachment in all 25 eyes. The retinal thickness at the center of the fovea during the acute phase (range, 162 to 273 ìm; mean ± SD, 192.9 ± 118 ìm) was significantly thickened compared with that after resolution (range, 98 to 149 ìm; mean ± SD, 117 ± 12.7 ìm; P <.005). In the area of the grayish- white lesion, optical coherence tomography showed a moderately reflective mass bridging the detached neurosensory retina and retinal pigment epithelium in the five eyes. The retinal pigment epithelium was focally detached in five eyes. 
Conclusions: - In all eyes studied, neurosensory retina was thickened within the area of serous retinal detachment in the acute phase of central serous chorioretinopathy. The grayish-white lesion seems to be a fibrinous exudate that accumulates in the subretinal space and infiltrates into the outer retina. OCT was good diagnostic method for CSCR.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF