Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 1
TAI BIẾN VÀ BIẾN CHỨNG PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT NỐI MÁY ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TRỰC TRÀNG

Nguyễn Hoàng Bắc(1), Nguyễn Hữu Thịnh(1), Nguyễn Quốc Thái(2)

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Ung thư trực tràng là bệnh thường gặp và phẫu thuật nội soi cắt nối máy điều trị ung thư trực tràng ngày càng phổ biến. Chúng tôi thực hiện nghiên cứu này nhằm khảo sát tai biến, biến chứng của phẫu thuật này, và vai trò của mở hồi tràng ra da đối với biến chứng xì miệng nối.
Phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu các trường hợp ung thư trực tràng được phẫu thuật nội soi cắt nối máy tại bệnh viện Đại học Y Dược từ 01/2008 - 06/2009.
Kết quả: Có 98 bệnh nhân được phẫu thuật cắt nối máy nội soi, 45 trường hợp cắt trước, 53 trường hợp cắt trước thấp. Thời gian mổ trung bình của cắt trước là 158,9 ± 44 phút, cắt trước thấp là 190,3 ± 43 phút. Tỉ lệ tai biến trong mổ 3%, tỉ lệ biến chứng chung 21,4%, xì miệng nối 11,2%, hầu hết có thể xử trí qua nội soi. Tỉ lệ xì miệng nối tương tự giữa nhóm có và không có mở hồi tràng ra da (10,3% và 11,6%). Tỉ lệ tử vong 1%. Không trường hợp nào diện cắt có tế bào ác tính.
Kết luận: Phẫu thuật nội soi cắt nối máy điều trị ung thư trực tràng là một phẫu thuật an toàn, tỉ lệ tai biến và biến chứng thấp. Mở hồi tràng ra da không làm thay đổi tỉ lệ xì miệng nối nhưng có thể làm giảm nhẹ biến chứng.

ABSTRACT :

Overview: Rectal cancer is a common cancer in Vietnam. Laparoscopic anterior resection with double-stapling technique has been more and more popular. The aim of this study was to assess complications of this procedure and to assess the role of ileostomy.
Patients and methods: Retrospective study assembling all cases treated by laparoscopic anterior resection with double-stapling technique anastomosis at University Medical Center from Jan 2008 to June 2009.
Results: The study reviewed 98 patients of which 45 subjected to anterior resection and 53 subjected to low anterior resection. Mean operating time was 158.9 ± 44 minutes for AR, and 190.3 ± 43 minutes for LAR. Intraoperative complication rate was 3% and postoperative complication rate was 21.4%. The overall rate of anastomotic leakage was 11.2% and most clinical leaks could be treated laparoscopically. There was no significant difference between anstomotic leakage rates of ileostomy group and no ileostomy group (10.3% and 11.6%). Mortality was 1%. Pathological examination showed no involvement of distal resection margin or circumferential margin.
Conclusions: Laparoscopic anterior resection with double-stapling technique is a safe procedure with acceptable complication rate. Defunctioning stoma did not influence leakage rate but seemed to ameliorate the consequences of the leak.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF