Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 2
GIẢI TRÌNH TỰ CHUỖI DNA PHÁT HIỆN ĐỘT BIẾN GEN P53 TRONG UNG THƯ NIÊM MẠC MIỆNG

Trần Thị Kim Cúc, Nguyễn Thị Hồng

TÓM TẮT :

Mở đầu: Đột biến p53 được nhận biết trong nhiều loại bướu, thể hiện tính bất ổn bằng cách cho phép tích lũy những thay đổi về di truyền do quá trình sinh ung tạo ra. Mục tiêu: Nghiên cứu này tìm hiểu tỉ lệ và kiểu đột biến của gen p53 trong ung thư niêm mạc miệng ở người Việt Nam. Đối tượng và phương pháp: Sử dụng kỹ thuật giải trình tự trực tiếp để phân tích vùng bảo tồn của gen p53 từ exon 5 đến exon 8 trong ung thư tế bào gai nguyên phát ở hốc miệng của 109 bệnh nhân, và tìm hiểu mối liên quan giữa đột biến gen p53 với những thói quen nguy cơ ung thư như hút thuốc, uống rượu, nhai trầu. Kết quả: Tỉ lệ đột biến gen 53 là 47,7%. Về kiểu đột biến, 62,2% là đột biến sai nghĩa; 18,9% đột biến vô nghĩa; 9,4% đột biến mất đoạn gen; 5,7% đột biến ghép nối sai; 1,9% đột biến thêm đoạn gen và 1,9% đột biến trong khung. Đa số là đột biến chuyển vị G:C>A:T (40,0%) và đột biến chuyển dạng G:C>T:A (25,5%). Tỉ lệ đột biến gen p53 ở những người có thói quen hút thuốc lá cao hơn có ý nghĩa so với ở những người không có thói quen này (p<0,05). Kết luận: Nghiên cứu cho thấy vai trò của thuốc lá trong sự sinh ung thư và ảnh hưởng của thuốc lá đến kiểu đột biến và phổ đột biến đặc hiệu của gen p53 ở bệnh nhân ung thư niêm mạc miệng.

ABSTRACT :

Background: p53 gene mutation observed in many tumors, expresses instability by allowing the accumulation of genetic alterations occurring in this multistep process. Objectives: The present study was conducted to investigate the incidence and patterns of p53 mutation in patients with oral cancer. Materials and methods: DNA sequencing was used to explore the conserved region of the p53 gene (exon 5-8) in primary oral squamous cell carcinoma (OSCC) specimens from 109 patients. Then, the correlation between p53 mutations and risk habits of oral cancer such as tobacco smoking, alcohol drinking and betel chewing was analyzed. Results: The result showed that 47.7% had p53 gene mutations at exon 5-8. Of which, 62.2% were missense mutations, 18.9% were nonsense encoding translational stop codons, 9.4% were deletions, 5.7% were splice-site mutations, 1.9% was insertion, and 1.9% was inframe mutation. G:T>A:T transitions and G:C>T:A transversions were the predominant mutations (65,5%). p53 gene mutation significantly related to tobacco smoking habit (p< 0.05). Conclusion: This study suggested an important contributing role of tobacco to p53 gene mutation and that tobacco might induce specific patterns and spectrums of mutations in oral cancer patients.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF