Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 3
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM ĐẠI THỂ CỦA UNG THƯ BIỂU MÔ BUỒNG TRỨNG

Lê Quang Vinh, Lê Trung Thọ

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Nghiên cứu các đặc điểm đại thể của ung thư biểu mô buồng trứng tại bệnh viện Phụ sản Trung Ương. Phương pháp: cắt ngang mô tả 273 trường hợp ung thư biểu mô buồng trứng tại bệnh viện Phụ sản Trung Ương trong thời gian từ 1-2000 đến 6-2008. Kết quả: Hầu hết u ở một bên buồng trứng (97%), 8 trường hợp u hai bên và đều là ung thư chế nhầy. Các ung rhu7 biểu mô buồng trứng típ thanh dịch, và dạng nội mạc có kích thước <10cm, chiếm đa số. Chỉ có các ung thư biểu mô buồng trứng típ không biệt hóa, u Brenner ác tính và hỗn hợp có mặt ngoài không nhẵn chiếm tỷ lệ cao. Các ung thư dạng nội mạc, không biệt hóa, u Brenner ác tính và típ hỗn hợp có dịch chứa trong u lẫn máu và hoặc hoại tử chiếm tỷ lệ cao. 100% các ung thư biểu mô buồng trứng không có cấu trúc dạng nang đơn thuần. Tỷ lệ các típ phân bố không đều, típ ung thư chế nhầy gặp nhiều nhất (27,8%), thứ đến 2 típ ung thư thanh dịch và ung thư dạng nội mạc đều chiếm 27,1%; típ hỗn hợp gặp ít nhất với 1,1,%.

ABSTRACT :

Objectives: Study gross findings of the ovarian epithelial carcinoma at National Hospital for Obstetrics and Gynecology. Methods and materials: cross- descriptive study of 273 cases diagnosed ovarian epithelial carcinoma at National Hospital for Obstetrics and Gynecology from January, 2000 to June, 2008. Results and conclusion: We have found that most tumors are at one side of the ovary (97%), 8 cases are bilateral and mucinous type. Most tumors with serous type and endometrioid type were less than 10 cm in diameter. A large number of tumor with undifferentiated type, malignant Brenner tumors and mixed type had rough surface. Most tumors diagnosed endometrioid carcinoma, undifferentiated carcinoma and malignant Brenner tumor and mixed type appeared cystic with blood and/or necrosis. 100 percentage did not appeared pure cystic. Among these epithelial carcinoma, mucinous type is the most common (27.8%), following serous type and endometrioid type (27.1%); mixed type is the most uncommon (1.1%).

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF