Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2006 - Tập 10 - Số 2
ĐỘ MÔ HỌC CỦA CARCINÔM XÂM NHẬP CỦA TUYẾN VÚ

Nguyễn Sào Trung

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát độ mô học của ung thư vu xâm nhập. Xác định mối tương quan giữa độ mô học với loại mô học, tình trạng di căn hạch limphô tại vùng và tình trạng xâm nhập vi thể. 
Đối tượng và phương pháp: Tác giả đã khảo sát đặc tính giải phẫu bệnh vi thể của 340 trường hợp carcinôm xâm nhập của tuyến vú. Mối tương quan giữa loại mô học, độ mô học, tình trạng xâm nhập vi thể và di căn hạch limphô vùng đã được phân tích.. 
Kết quả: Loại mô học chiếm tỷ lệ cao vượt trội (90,8%) là carcinôm ống tuyến vú NOS, độ mô học thường gặp là độ 1 (35,8%) và độ 2 (56,7%). 
Kết luận: Độ mô học có liên quan đến sự xâm nhập vi thể ở mạch máu và mô chung quanh bướu, độ mô học càng cao, khả năng xâm nhập càng lớn. - Độ mô học cao tương ứng với nguy cơ di căn hạch cao và xâm nhập ra ngoài vỏ bao hạch.

ABSTRACT :

Objectives: To study the histopathological grade of invasive carcinoma of the breast and determine the relationship between histological type, histopathological grade, microscopic invasive degree and lymph nodes metastasize. 
Materials and method: The authors studied the microscopic characteristics of 340 cases cuûa invasive carcinoma of the breast. 
Results: The most frequent type is NOS carcinoma. The frequent histopathological grades are grade 1 35,8%) and grade 2 (56,7%). 
Conclusion: The histopathological grades related with vessal and peritumoral invasive. The high grade correlated with the high risk of lymph node metastasis and microscopic invasive degree.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF