Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 2
KHẢO SÁT SỰ LỰA CHỌN DỊCH VỤ Y TẾ VÀ THÓI QUEN SỬ DỤNG KHÁNG SINH CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH THỊ XÃ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH

Phạm Đình Luyến, Nguyễn Ngọc Tất

TÓM TẮT :

Mục tiêu: đánh giá phân tích những sự lựa chọn dịch vụ khám chữa bệnh và thói quen sử dụng kháng sinh của người dân trên địa bàn thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 
Phương pháp: điều tra xã hội học bằng phiếu với bộ câu hỏi được thiết kế theo từng mục tiêu nghiên cứu. Mỗi hộ gia đình được phát một phiếu và được yêu cầu trả lời trực tiếp cho nhóm nghiên cứu. Số liệu được phân tích bằng phần mềm Minitab 14. 
Kết quả: gần 40% người dân tự mua thuốc điều trị khi có bất kỳ triệu chứng bệnh nào không thông qua thăm khám bởi bác sĩ, gần 80% không xem cơ sở y tế tuyến xã là sự lựa chọn đầu tiên khi muốn được khám bệnh. Gần 15% người dân không biết gì về kháng sinh, và 2/3 dân số sử dụng kháng sinh không đúng cách.
Kết luận: công tác tuyên truyền và chăm sóc y tế tại thị xã Tây Ninh chưa mang lại kết quả khả quan. Cần có sự điều chỉnh quy mô cũng như cách thức thực hiện, đồng thời nâng cao vai trò của tuyến y tế cơ sở để giảm bớt gánh nặng cho tuyến trên. Việc giáo dục nên ưu tiên hướng vào loại thuốc kháng sinh và thuốc khác (tim mạch, .....)

ABSTRACT :

Objectives: The aim of study was to evaluate people's choices in healthcare service and the habit of using antibiotic in Tay Ninh town, Tay Ninh Province.
Methods: Sociology investigation by questionnaire, which is designed for specific purpose. Each family was delivered one questionnaire and required to check directly to research group. The data was analyzed by Minitab 14 program.
Results: Approximate 40% of population using medicament by themselves, without going to doctor for advices, over 80% do not think health care station in town the first choice. About 15% people know nothing about antibiotic and over 65% people using antibiotic in wrong way. Conclusions: the propaganda and health care in Tay Ninh town do not result as respect. The scale of propaganda need to be adjusted, also the method; improve the role of health care station in town to minimize loading for province's hospital. Administration should be directed toward using antibiotic and other type of drugs (e.g. cardiovascular .....)

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF