Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 2
BƯỚC ĐẦU KHẢO SÁT VÀ TÌM MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA MÔ HÌNH BỆNH TẬT VỚI KINH PHÍ SỬ DỤNG THUỐC Ở BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG - TPHCM NĂM 2007 - 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2008

Võ Đức Chiến , Nguyễn Thị Kim Thúy và cộng sự.

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: Khảo sát mối liên quan giữa mô hình bệnh tật và kinh phí sử dụng thuốc cho mỗi 6 tháng tại BVNTP từ 1/1/2007 đến 30/6/2008. 
Phương pháp : Cắt ngang mô tả - phân tích. 
Đối tượng nghiên cứu: Toàn bộ 46.442 bệnh nhân nhập vào bệnh viện Nguyễn Tri Phương từ 1/1/2007 đến 30/06/2008 được đưa vào nghiên cứu.
Kết quả: So với 6 tháng đầu năm 2007, số ca nhập viện tăng 26,9% trong 6 tháng cuối năm 2007 và giảm 3.3% trong 6 tháng đầu năm 2008. Danh sách 10 bệnh thường gặp nhất vẫn không thay đổi so với trước đây là cao huyết áp, bệnh dạ dày- ruột, viêm ruột thừa cấp, viêm phúc mạc do viêm ruột thừa, viêm phổi, sỏi niệu, tiểu đường, bệnh tai- xương chủm, nhồi máu não và cúm. Tỷ lệ bệnh nhiễm trùng lần lượt là 54,5% (6 tháng đầu 2007); 59% (6 tháng cuối 2007) và 61,3% (6 tháng đầu 2008). Viêm phổi không rõ tác nhân là bệnh nhiễm trùng thường gặp nhất: 11,6% (6 tháng đầu 2007); 12,8% (6 tháng cuối 2007) và 12,9% (6 tháng đầu 2008). Cúm và sốt siêu vi tăng rõ rệt vào 6 tháng cuối năm 2007 (6,42%) và 6 tháng đầu năm 2008( 4,8%) .Kinh phí dành cho kháng sinh gia tăng từ 47,5% (đầu 2007), 47,4% ( cuối 2007) lên 55,1% (đầu 2008). . Không có tương quan giữa kinh phí điều trị bệnh và số bệnh nhân nhập viện ( P=0,400) cũng như giữa số bệnh nhân có sử dụng kháng sinh và kinh phí sử dụng kháng sinh ( p=0,678). 
Kết luận:Bệnh nhiễm trùng chiếm vai trò quan trọng trong mô hình bệnh tật của bệnh viện Nguyễn Tri Phương , tuy nhiên trong nghiên cứu này chưa tìm thấy sự tương quan giữa số lượng bệnh nhân có điều trị kháng sinh và kinh phí sử dụng thuốc cho điều trị kháng sinh của bệnh viện. Kinh phí thuốc dùng cho kháng sinh chiếm tỉ lệ cao nhất và có xu hướng gia tăng.

ABSTRACT :

Objectives: Survey the relation between disease model and expenses of drugs using in Nguyen Tri Phuong hospital at Ho Chi Minh City in each 6 month from 1/1/2007 to 30/6/2008.
Methods: Sectional- descriptive-analytic Object of study:All of 46.442 admitted patients were observed at Nguyen Tri Phuong hospital from 1/1/2007 to 30/6/2008.
Results:Compared to the first 6 month in 2007, the number of patients admitted increased 26.9% in the last 6 months in 2007 and decreased 3.3% in the first 6 months in 2008. The ten most common diseases listed which has stablelized are hypertension, gastrointestinal disease, acute appendicitis, appendicitis caused peritonitis, pneumonia, urinary calculi, diabetes, oto-mastoid disease, cerebral infarction and flu. The percentage of patients admitted with infectious diseases were 54.5% (the first 6 months in 2007), 59% (the last 6 months in 2007) and 61.3% (the first 6 months in 2008).The unknown bacterial pneumonia was the most common infectious disease: 11,6 % (the first 6 months in 2007), 12.8% (the last 6 months in 2007) and 12.9 % (the first 6 months in 2008). Flu and viral fever which had increased significantly in the last 6 months in 2007 ( 6.42%) and in the first 6 months in 2008( 4.8%). The amount of hospital expenses being spent on antibotics increased: 47.5% ( the last 6 months being), 47.4% (the last 6 months in 2007) and 55.1% (the first 6 months of 2008). There is no relationship between the amount of hospital expenses on drugs and the amount of patients being admitted (P=0,400). There are also no relationship between the amount of admitted patients being treated by antibiotics and the expenses for antibiotics (P=0.678).
Conclusion: Infectious diseases take an important role in the disease Model at Nguyễn Tri Phương hospital. However, in this research we haven't found the relationship between amount of admitted patients being treated by antibiotics and the expenses for antibiotics. The amount of hospital expenses being spent on antibotics get the highest and tends to increase.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF