Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 6
SUY TUYẾN PHÓ GIÁP SAU PHẪU THUẬT CẮT GIÁP

Trần Văn Thiệp, Trần Thị Anh Tường, Đỗ Tường Huân, Phan Triệu Cung, Trần Thanh Phương, Võ Duy Phi Vũ, Ngô Viết Thịnh, Lê Văn Cường, Phạm Duy Hoàng, Nguyễn Hữu Phúc, Trần Minh Tuấn

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định tỉ lệ hạ canxi máu thoáng qua và suy tuyến phó giáp vĩnh viễn sau khi cắt giáp. Khảo sát các yếu tố nguy cơ và giá trị dự đoán PTH trong chẩn đoán hạ canxi máu do suy tuyến phó giáp. Phương pháp: Nghiên cứu tiền cứu được thực hiện trên 258 bệnh nhân cắt giáp lần đầu tại Khoa Ngoại 3 Bệnh viện Ung Bướu TPHCM trong 6 tháng 1/6/2008 đến 30/11/2008. Kết quả: Tỉ lệ hạ canxi máu thoáng qua là 41,5%, suy tuyến phó giáp vĩnh viễn là 1,2%. 95% các trường hợp giảm canxi xuất hiện trong 2 ngày đầu sau mổ. Giảm canxi có triệu chứng lâm sàng là 30,8% và 41,1% các trường hợp giảm canxi cần điều trị. Cắt giáp gần toàn phần và toàn phần là yếu tố nguy cơ tăng tỉ lệ biến chứng hạ canxi máu thoáng qua và suy phó giáp vĩnh viễn. Số lượng tuyến phó giáp tìm thấy và bảo tồn ít hơn 3 tuyến sẽ có nguy cơ suy phó giáp vĩnh viễn. PTH hậu phẫu ngày 1 giảm dưới mức bình thường là một xét nghiệm có thể dự đoán tình trạng giảm canxi máu sau mổ, với độ nhạy 93,9%, độ đặc hiệu 51,7%. Tuy nhiên, khi kết hợp với nồng độ canxi máu toàn phần ngày 1 sau mổ có thể dự đoán tình trạng giảm canxi với độ nhạy 100% và độ đặc hiệu 71%. Kết luận: Phẫu thuật cắt giáp toàn phần không làm tăng nguy cơ suy tuyến phó giáp so với cắt giáp gần toàn phần. PTH và canxi máu ngày đầu sau mổ có thể sử dụng để tìm bệnh nhân có nguy cơ giảm canxi, giúp xuất viện sớm các trường hợp ít nguy cơ, giảm tải bệnh viện.

ABSTRACT :

Objectives: Identify the rate of transient hypocalcemia and permanent hypoparathyroidism after thyroidectomy. Investigate risk factors of post-thyroidectomy hypoparathyroidsm and evaluate the value of PTH in predicting hypocalcemia due to hypoparathyroidism. Method: A prospective study of 258 patients followed primary thyroidectomy at the Department of Head and Neck Surgery in Ho Chi Minh city Oncology Hospital was performed from June 1st to November 30th 2008. Results: The incidence of transient hypocalcemia is 41,5%, permanent hypoparathyroidism is 1,2%, 95% of hypocalcemia cases happened on the 2 first postoperative days(POD), hypocalcemia with clinical symptoms is 30,8%, and 41,1% of hypocalcemia cases need treatment. Neartotal and total thyroidectomy is a major risk factor of transient hypocalcemia and permanent hypoparathyroidism. And, we found that patients carried a high risk for permanent hypoparathyroidism if fewer than three parathyroid glands were preserved. The sensitivity and specificity of PTH< 15pg/ml in predicting post-thyroidectomy hypocalcemia was 93,9%, 51,7%, respectively. However, when PTH combined with POD 1 calcemia < 2/mmol/L can predict hypocalcemia with the higher sentivity and specificity (100% and 71%) Conclusions: Total thyroidectomy doesn't increase risk of hypoparathyroidism. Combination of POD1 PTH and calcemia can predict postthyroidectomy hypocalcemia with the high sensitivity and specificity.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF