Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2003 - Tập 7 - Số 2
ĐỐI CHIẾU ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU BỆNH VỚI ĐẶC ĐIỂM NỘI SOI CỦA CÁC TỔN THƯƠNG ĐẠI - TRỰC TRÀNG

Nguyễn Sào Trung

TÓM TẮT :

Khảo sát 480 mẫu nội soi sinh thiết đại-trực tràng, tác giả đã đối chiếu các đặc điểm lâm sàng với các đặc điểm và chẩn đoán vi thể, từ đó thu được các kết quả: Tuổi bệnh nhân: Lứa tuổi từ 51-70 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất (44,3%). Riêng các nhóm có ung thư đại-trực tràng, tỷ lệ trong nhóm tuổi này là 55,4%. Không có sự khác biệt về tần suất ung thư giữa hai giới nam và nữ. Tỷ lệ phần trăm theo thứ tự 4 nhóm bệnh: Ung thư, viêm, polyp và u lành lần lượt là: 48%, 30%, 13,75% và 6,87%. Vị trí ung thư: Trực tràng: 65,36%. Đại tràng sigma: 9,95%. Loại Carcinôm tuyến chiếm 96%. Tỷ lệ tương hợp giữa chẩn đoán lâm sàng và chẩn đoán giải phẫu bệnh (trong nhóm ung thư) là 70,56%.

ABSTRACT :

We have studied 480 cases of rectocolon endoscopic biopsies. Results: Most of patients (44.3%) are between 51 and 70 years old, 55.4% of them have rectocolic carcinoma. There was no difference in the cancer ratio between male and female. The percentages of malignant tumors, benign tumors, inflammatory lesions and polyps were about 48 %, 7% , 30% and 14%. Malignant tumors occure 65.36% in the rectum and 9.95% in the sigmoid colon. Most of malignant tumors, 96%, were adenocarcinoma. The true-positive percentage of endoscopic diagnosis (confronted with microscopic finding) in the cancer group was 70.56%.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF