Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 4
GIÁ TRỊ CỦA TEST KIỂM SOÁT HEN TRONG THEO DÕI ĐIỀU TRỊ DỰ PHÒNG HEN PHẾ QUẢN TRẺ EM

Nguyễn Tiến Dũng(1), Ngô Thị Xuân(2)

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Sử dụng bộ trắc nghiệm kiểm soát hen (ACT) đã được áp dụng trong theo dõi điều trị dự phòng hen ở một số nước trên thế giới, nhưng ở Việt Nam chưa có tài liệu nào công bố nghiên cứu vấn đề này ở trẻ em.
Mục tiêu: Kiểm định giá trị theo dõi điều trị dự phòng hen bằng ACT và điều tra thái độ bệnh nhân và gia đình về ACT.
Phương pháp: Nghiên cứu mô tả, mỗi bệnh nhi được theo dõi dọc trong 12 tuần. Tất cả các bệnh nhi đủ tiêu chuẩn chọn vào nghiên cứu sẽ trải qua 4 lần khám cách nhau 4 tuần/lần. Sử dụng ACT để đánh giá mức kiểm soát hen. Điều tra thái độ của bệnh nhân và gia đình bằng sử dụng bảng câu hỏi.
Kết quả: Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2007 có 72 bệnh nhân hen được theo dõi điều trị dự phòng. Có mối tương quan đồng biến chặt giữa mức kiểm soát hen theo GINA với điểm ACT (r = 0, 659; p < 0,001), giữa FEV1 với điểm ACT (r=0,583; p < 0,001) và giữa PEF với ACT (r=0, 676; p < 0,001). Sau 4 tuần điều trị, có 4 trẻ không thay đổi mức kiểm soát hen thì điểm ACT thay đổi là 2,5 ± 2,1. Nhóm tốt lên 1 bậc có 22 trẻ và điểm ACT tăng lên là 3,5 ± 2,3. Nhóm tốt lên 2 bậc có 9 trẻ và điểm ACT tăng lên cao nhất là 6,7 ± 4,4. Sự khác biệt giữa điểm ACT ở các nhóm thay đổi mức kiểm soát hen có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. Sau 12 tuần theo dõi cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về điểm ACT giữa 2 nhóm thay đổi FEV1 và PEF (p < 0,05). Hầu hết bệnh nhân và gia đình đều cho rằng ACT là bộ công cụ thuận tiện, có thể giúp họ tự đánh giá mức kiểm soát của mình.
Kết luận: ACT là bộ công cụ đơn giản, có giá trị trong theo dõi điều trị dự phòng hen ở trẻ em.

ABSTRACT :

Background: Asthma Control Test (ACT) has been used to follow up asthma control treatment in children in some countries, but not in Vietnam.
Objective: To measure value of ACT in following up asthma control treatment and survey attitude of patients and their families with ACT.
Method: Descriptive study; duration of following up of each patient to be 12 weeks and each patient were examined 4 times in every 4 weeks; ACT has been used to evaluate level of asthma control. Surveying attitude of patients and their families were carried out by questionnaires.
Results: During from January to November 2007, seventy two asthma children 6-15 years of age had been studied. After 4 weeks of preventative treatment, there were closed correlation between levels of asthma control by GINA with ACT (r = 0.659; p < 0.001) and between FEF with ACT (r = 0.676; p < 0.001). There were 4 patients without change of asthma control and they had change of ACT points to be 2.5 ± 2.1. There were 22 patients with improving 1 level of asthma control and they had increasing change of ACT points to be 3.5 ± 2.3. There were 9 patients with improving 2 level of asthma control and they had highest increasing change of ACT points to be 6.7 ± 4.4. (P<0.05). After 12 weeks of preventative treatment, there were significant different of ACT points between two groups change FEV1 and PEF (P<0.05). Most of patients and families thought that ACT were valuable tool for helping them in evaluating levels of their asthma control by themselves. 
Conclusion: ACT is valuable and simple tool in order to follow up preventative treatment of asthma in children.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF