Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 2
XỬ TRÍ TỔN THƯƠNG SẸO HẸP KHÍ QUẢN VÀ RÒ KHÍ - THỰC QUẢN BẰNG NỐI KHÍ QUẢN TẬN-TẬN TRỰC TIẾP VÀ KHÂU ĐƯỜNG RÒ THỰC QUẢN

Vũ Hữu Vĩnh, Ngô Quốc Hưng, Châu Phú Thi

TÓM TẮT :

Đối tượng: Báo cáo kết quản phẫu thuật bệnh nhân bị hẹp khí quản hoặc/ và rò khí quản -thực quản, biến chứng của đặt ống nội khí quản (NKQ), mở khí quản (MKQ) kéo dài hoặc chấn thương, vết thương khí thực quản. 
Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu 21 trường hợp hẹp khí quản hoặc/và rò khí quản - thực quản tuổi từ 19 tới 46 được phẫu thuật trong 2 năm tại khoa ngoại Lồng ngực bệnh viện Chợ Rẫy. Thời gian từ khi bắt đầu được mở khí quản hoặc bị chấn thương/vết thương tới thời điểm được phẫu thuật là từ 12 tháng tới 5 năm. Tổn thương của các bệnh nhân liên quan tới hầu hết các đoạn của khí quản.
Kết quả: Phương pháp phẫu thuật là nối khí quản tận tận và khâu đường rò thực quản. Tỷ lệ thành công là 90,5%. Trong đó, 16 ca (76.2%) cho kết quả tốt. 2 ca (9.5%) kết quả khá (một còn khàn tiếng, một còn hẹp thực quản phải nong lại nhiều lần sau mổ). 1 ca (4,8%) có kết quả trung bình (đóng được đường rò khí thực quản nhưng để lại ống mở khí quản). 2 ca (9.5%) thất bại (một ca bung chỗ nối khí quản tận tận 2 ngày sau mổ, một ca hẹp lại khí quản sau khi ra viện 3 ngày) phải mở khí quản lại. Không có tử vong.
Kết luận: Sửa chữa một thì sẹo hẹp khí quản và rò khí thực quản bằng nối khí quản tận tận và khâu kỳ đầu đường rò thực quản là hoàn toàn khả thi, có tỉ lệ thành công cao và an toàn bất kể thời gian bị tổn thương. Nối khí quản tận - tận có thể áp dụng cho mất đoạn khí quản tới 4cm.

ABSTRACT :

Objective: We evaluated the outcome of the surgical repair for tracheoesophageal fistula and/or tracheal stenosis, which are usually complications of tracheostomy or tracheoesophageal injury.
Methods: Twenty-one patients aged from 19 to 46 years old with tracheal stenosis and/or tracheoesophageal fistula were operated in 2 years. The period from initial tracheostomy to the time of repair surgery ranges from 12 months to 5 years. Any part of the trachea was involved. All cases were repaired by direct end to end tracheal anastomosis and primary esophageal closure.
Result: Successful rate was 90.5%. In which, 16 cases (76.2%) have very good results. 2 cases (9.5%) have good result (one with husky voice, one with esophageal stenosis that require dilatation of the esophagus postoperatively). One has medium result; tracheoesophageal fistula was successful closed but the trachea could not repaired. Two cases (9.5%) were failed. In one, tracheal anastomosis was ruptured 3 days after repaired operation and in the other, the trachea was restenosis. Tracheostomy was set up again for both. Mortality is zero.
Conclusion: Primary repairing long-term post-tracheotomy tracheal stenosis and/or tracheoesophageal fistula is feasible, safe and have high successful rate regardless period of having those injuries. Tracheal missing length up to 4cm in could be repaired safely by direct end to end anastomosis.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF