Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 2
TÌNH HÌNH TỬ VONG SƠ SINH TẠI KHOA SƠ SINH BỆNH VIỆN TỪ DŨ TỪ NĂM 1999 ĐẾN NĂM 2009

Ngô Minh Xuân, Nguyễn Tấn Tài

TÓM TẮT :

Tử vong sơ sinh (TVSS) hiện nay vẫn còn là một trong những vấn đề lớn ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là ở các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam. Do đó, hiểu rõ về nguyên nhân gây tử vong sơ sinh rất là quan trọng để định hướng và tập trung trong việc can thiệp và ngăn ngừa tử vong sơ sinh. 
Mục tiêu: Nghiên cứu này trình by tình hình từ vong sơ sinh theo nhóm cân nặng ti khoa sơ sinh bệnh viện Từ Dũ từ năm 1999 đến năm 2009, nêu ra một số nguyên nhân quan trọng v một số yếu tố liên quan đến tử vong sơ sinh nhằm có biện php làm giảm tỉ lệ TVSS. 
Phương pháp nghiên cứu: hồi cứu, thống kê mô tả. 
Kết quả: Tỉ lệ tử vong sơ sinh chung ở mọi hạng cân từ năm 1999 đến 2009 là: 3,4% (3.802/111.711). Tỉ lệ TVSS giảm rõ rệt ở nhóm 1500-1999gr kể từ năm 2005 và chỉ còn 2.09% năm 2009. Năm 2000 có tỉ lệ TVSS cao nhất 7,7% trong 10 năm và năm 2009 có tỉ lệ TVSS thấp nhất 1,82%. Tỉ lệ TVSS trong 5 năm sau là 2,8% chỉ còn một nửa tỉ lệ TVSS của 5 năm đầu là 5,6% (2273/40651). Tỉ lệ TVSS ở nhóm cân nặng <1000gr giảm nhiều từ năm 2005 trở đi và chỉ còn 58% ở năm 2009. Tỉ lệ TVSS ở nhóm 1500 - 1999gr còn cao từ năm 1999 đến năm 2004, sau đó đã giảm và còn 2,09% năm 2009. Số ca <1000gr tham gia chương trình chăm sóc bà mẹ kangaroo sống sót ngày càng nhiều, năm 2007 (35 ca), năm 2008 (63 ca) và 2009 (60 ca). 
Kết luận: Tỉ lệ tử vong sơ sinh tại khoa sơ sinh bệnh viện Từ Dũ đã được cải thiện rõ rệt trong những năm gần đây.

ABSTRACT :

Background: At moment, infant death still remains one of prominent problems in many countries, especially in developing countries including Vietnam. In order to control and focus on decreasing the neonatal mortality rate; therefore, it is very important to understand the causes of neonatal mortality. 
Objectives: The report aims to identify the some prominent causes and relating factors of newborn death in Tu Du hospital; thus, planning to decrease neonatal mortality rate. Methodology: Retrospective study 
Results: Neonatal mortality rate of all of the birthweigh from 1999 to 2009 is 3.4% (3.802/111.711). NMR is gradually decreasing from 2005 and NMR of 2009 is 2.09% in group 1500-1999gr. NMR of 2000 is the highest with 7.7%, contrary to 2009 with the lowest NMR, 1.82%. NMR of the first half period of 5 years is 2.8% (1629/57422) and NMR of the second half period of 5 years is 5.6%(2273/40651). The NMR of the first half is more than 2 fold to the second half. NMR in group <1000gr is decreasing from 2005 and NMR of 2009 is 58%. In group 1500 - 1999gr still remains high than the early years from 1999 to 2004 and the number continue to reduce to 2.09% for year 2009. cases with birthweigh < 1000g, obtained the healthcare of Kangaroo unit, survive increasingly, 35 cases for year of 2007, 63 cases for 2008 and 60 cases for 2009. 
Conclusions: In recent years, infant death of neonatal department in Tu Du hospital is decreasing gradually and obviously.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF