Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2002 - Tập 6 - Số 3
BƯỚC ÐẦU TÌM HIỂU SỰ LƯU HÀNH BỆNH HEMOGLOBIN TRÊN NGƯỜI DÂN TỘC GIA JAI TẠI TỈNH GIA LAI

Nguyễn Văn Dũng*, Võ Thị Lệ*, KSo HNhan**, Mai Văn Khanh*, Lê Thị Hảo***, Phùng Thị Dung ****. Trương Ðình Kiệt *** và tập thể khoa Nhi Bệnh viện Ða khoa Tỉnh Gia Lai

TÓM TẮT :

Với mục đích bước đầu tìm hiểu sự lưu hành bệnh hemoglobin trong cộng đồng người dân tộc Gia Jai, qua khảo sát 124 người dân tộc Gia Jai, chúng tôi nhận thấy tỷ lệ lưu hành bệnh hemoglobin là 39% trong đó sự lưu hành b thalassemia là 5% và HbE là 34%.

ABSTRACT :

With the aim of determining the frequency of hemoblobinopathies in Gia Jai minor ethnic community, a survey in 124 people was carried out by using hemoglobin electrophoresis. Two hemoglobin disorders were found with the frequency of HbE was 34% and b thalassemia was 5%.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF