Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 1
MỨC ĐỘ HIỂU BIẾT, SỰ QUAN TÂM VỀ NHÃN MÁC THỰC PHẨM CỦA KHÁCH HÀNG TẠI MỘT SỐ SIÊU THỊ Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2010

Phan Hồng Minh, Phạm Thị Lan Anh, Trần Ngọc Đăng

TÓM TẮT :

TÓM TẮTBối cảnh: Việc ghi nhãn mác thực phẩm nhằm giới thiệu những đặc tính chất lượng của thực phẩm, giúp người tiêu dùng có thể chọn lựa những sản phẩm thích hợp, từ đó có thể phòng ngừa được bệnh tật, nâng cao sức khỏe. Tuy nhiên hiện nay có rất ít nghiên cứu về vấn đề này, do đó nghiên cứu được tiến hành nhằm xác định mức độ hiểu biết và sự quan tâm của khách hàng về nhãn mác thực phẩm tại một số siêu thị ở TP.HCM, năm 2010.Mục tiêu: Xác định tỷ lệ khách hàng có kiến thức đúng về nhãn mác thực phẩm tại một số siêu thị ở TP.HCM và mối liên quan giữa kiến thức, sự quan tâm về nhãn mác thực phẩm với các đặc điểm dân số học. Phương pháp: Nghiên cứu sử dụng thiết kế cắt ngang mô tả trên 403 khách hàng (được chọn ngẫu nhiên) đã đến siêu thị Maximark Cộng Hòa và Coop.Mart Cống Quỳnh trong 2 ngày 28-29/9/2010. Các khách hàng được phỏng vấn trực tiếp bằng bộ câu hỏi soạn sẵn gồm các đề mục về đặc tính dân số, kiến thức và sự quan tâm của khách hàng về nhãn mác thực phẩm.Kết quả: Tỷ lệ khách hàng quan tâm đến nhãn mác thực phẩm cao chiếm 90,57%, nhưng tỉ lệ khách hàng có kiến thức đúng về nhãn mác thực phẩm vẫn còn thấp (12,3%). Chưa tìm thấy mối liên quan giữa kiến thức đúng về nội dung nhãn mác với các đặc điểm dân số học của đối tượng nghiên cứu. Kết luận: Ở khách hàng, kiến thức đúng về nhãn mác thực phẩm còn rất thấp, các cơ quan chức năng, đặc biệt là nhân viên y tế cần tăng cường truyền thông về nhãn mác thực phẩm đến người tiêu dùng. Với các trường chuyên ngành (như Y, Y tế công cộng) nên đưa nội dung nhãn mác thực phẩm vào chương trình đào tạo.

ABSTRACT :

ABSTRACTBackground: The food labeling to introduce the quality characteristics of foods which can help consumers choose the appropriate product, thus it can help them to prevent disease and improve their health. But until now, there has been very little research on this issue, so this study was conducted to determine the level of understanding and concern of consumers on food labels in some supermarkets in Ho Chi Minh city (HCMC), year 2010.Objective: To determine the proportion of consumers have correct knowledge about food labels in some supermarkets in HCMC and the relationship between knowledge and concern about food labels with the demographic characteristics. Methods: The study used cross-sectional design described above 403 consumers (randomly chosen) went to Maximark supermarket and Coop.Mart Cong Quynh supermarket in two days (the September, 28-29). Consumers were interviewed directly by researchers using the questionnaire including items on population characteristics, knowledge and concern of consumers on food labels. Results: The proportion of consumers interested in food labels accounted for 90.57%, but the proportion of consumers have correct knowledge about food labels is low (12.3%). This study has not found an association between correct knowledge about food labels with the demographic characteristics of study subjects. Conclusion: The consumers' correct knowledge about food labels is very low. The authorities, especially health care workers need to strengthen communication on food labels to consumers. The medical schools or public health schools should include the contents of food labels in the training program..

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF