Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 5
NGHIÊN CỨU CÁC THÀNH PHẦN TẾ BÀO TRONG ĐÀM Ở TRẺ EM BỊ HEN PHẾ QUẢN

Bùi Bỉnh Bảo Sơn, Nguyễn Thị Kim Phương

TÓM TẮT :

Mục tiêu: (1) Xác định các thành phần tế bào trong đàm ở trẻ hen phế quản; (2) Tìm hiểu mối liên quan giữa số lượng bạch cầu ái toan đàm với mức độ nặng và một số biểu hiện lâm sàng của bệnh. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang có sử dụng nghiệm pháp kích thích tạo đàm trên 85 bệnh nhi hen phế quản trên 5 tuổi điều trị và tái khám tại phòng Nhi hô hấp, Khoa Nhi, Bệnh viện Trung Ương Huế từ tháng 5/2008 đến tháng 5/2009. Kết quả: bạch cầu đa nhân trung tính là thành phần tế bào chủ yếu trong đàm (72,3%), bạch cầu ái toan chiếm 6,1%. Có 60% trường hợp hen phế quản tăng bạch cầu ái toan đàm. Số lượng bạch cầu ái toan đàm liên quan có ý nghĩa thống kê với nhóm tuổi, giới, tiền sử dị ứng bản thân, tiền sử dị ứng gia đình, mức độ nặng cơn hen cấp cũng như thời gian phát hiện bệnh (p < 0,05); không liên quan với triệu chứng lâm sàng và phân bậc hen phế quản ngoài cơn. Kết luận: Tình trạng tăng bạch cầu ái toan đàm có liên quan với tiền sử dị ứng của bản thân và gia đình cũng như mức độ nặng của cơn hen cấp.

ABSTRACT :

Objectives: (1) Identify the percentage of sputum cells in childhood asthma; (2) Identify the correlation between sputum eosinophils and the severity of asthma and clinical features. Patients and method: a descriptive cross-sectional study with induced sputum technique was conducted in 85 children aged 5 to 15 years with asthma from May 2008 until May 2009 at the Pediatric Department, Hue Central Hospital. Results: Neutrophils were the major sputum cells in childhood asthma (72.3%), whereas eosinophils accounted for 6.1%. 60% asthma children had elevated sputum eosinophil counts. Elevated sputum eosinophils correlated significantly with age groups, gender, family and patient atopic status, severity of asthma attacks and duration of disease (p < 0.05) and did not correlate with clinical features and severity of asthma. Conclusion: Elevated sputum eosinophils correlated well with family and own atopic status and the severity of asthma attacks.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF