Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 3
ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU BỆNH - LÂM SÀNG CỦA UNG THƯ BUỒNG TRỨNG CÓ NGUỒN GỐC MẦM BÀO

Đỗ Minh Hoàng Trọng

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và giải phẫu bệnh của u tế bào mầm ác tính buồng trứng tại bệnh viện Từ Dũ năm 2007 - 2008. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả trên 56 trường hợp u tế bào mầm ác tính buồng trứng tại bệnh viện Từ Dũ năm 2007 - 2008. Kết quả: U quái không trưởng thành chiếm tỉ lệ cao nhất là 53,57%, u nghịch mầm chiếm tỉ lệ là 19,64%, u túi noãn hoàng là 8,93%, u tế bào mầm hỗn hợp là 8,93% và u quái ác tính có thành phần carcinôm là 8,93%. Tuổi trung bình của u tế bào mầm ác tính là 26,43 ± 11.002; 58,93% trường hợp độc thân. Các trường hợp u túi noãn hoàng đều có nồng độ AFP huyết thanh tăng cao. Các trường hợp u nghịch mầm có nguyên hợp bào nuôi đều có nồng độ -hCG huyết thanh tăng cao. Nồng độ CA 125 huyết thanh trung bình là 84,56 U/ml. 96,43% trường hợp có chẩn đoán siêu âm 2D là khối u buồng trứng loại V và VI. U tế bào mầm ác tính buồng trứng luôn có cấu trúc vi thể đặc trưng giúp chẩn đoán.

ABSTRACT :

Objectives: Identification of clinical, paraclinical and histopathological characteristic of malignant germ cell tumor of the ovary. Methods: Cross-sectional study on 56 cases of malignant germ cell tumors of the ovary diagnosed at Tu Du hospital between 2007 and 2008. Results: Immature teratoma was the most common diagnosis (53.57%) followed by dysgerminoma (19.64%), yolk sac tumor (8.93%), mixed germ cell tumor (8.93%), and teratoma with carcinoma (8.93%). The mean age of the patients was 26.43 ± 11.00 years. 58.93% of patients were single women. Serum AFP was elevated in all cases of yolk sac tumors. Serum -hCG was elevated in all cases of dysgerminoma with syncytiotrophoblast. The mean value of serum CA 125 was 84.56 U/ml. The 2D-ultrasonographic appearances of the majority of tumours were features of ovarian tumors type V and VI (96.43%). All malignant germ cell tumors of the ovary had characteristic histological features.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF