Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2008 - Tập 12 - Số 1
LÀM DÀI DƯƠNG VẬT: ƯU ĐIỂM CỦA KỸ THUẬT LIPSZYC TRONG ĐIỀU TRỊ VÙI DƯƠNG VẬT

Lê Thanh Hùng, Nguyễn Thị Đan Trâm, Lê Công Thắng, Lê Tấn Sơn

TÓM TẮT :

Mục đích: Các tác giả giới thiệu ưu điểm của phẫu thuật Lipszyc trong điều trị vùi dương vật. 
Số liệu và phương pháp: Từ tháng 1-2003 đến tháng 8-2007 có 194 trường hợp vùi dương vật đã được điều trị tại BVNĐ 1 theo kỹ thuật Lipszyc với phẫu tích cân Buck loạn sản và sau đó cố định cân Buck với Dartos. 
Kết quả: Dương vật dài thẳng, các trường hợp đều cho kết quả tốt, không biến chứng. 
Kết luận: Sử dụng kỷ thuật Lipszic E cho kết quả tốt về thẫm mỹ trong điều trị vùi dương vật.

ABSTRACT :

Purpose: The authors present the advange of Lipszyc technique in the patient with buried penis.
Materials and methods: From January 2003 to August 2007, 194 cases of buried penis underwent surgical treatment with Lipszyc technique: dissection of dysgenetic fascia and fixation of dartos fascia to Buck's fascia. 
Results: All the patients were observed for at least 6 months after the repair and had an excellent cosmetic outcome, no complication reported. 
Conclusion: There are may techniques treating of burried penis but we think that excellent cosmetic results were obtained in all cases using the Lipszyc technique.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF