Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 1
THOÁT VỊ BẸN TÁI PHÁT: THƯƠNG TỔN VÀ ĐIỀU TRỊ

Vương Thừa Đức

TÓM TẮT :

Mục đích: Xác định thương tổn của thoát vị bẹn tái phát và đánh giá kết quả điều trị thoát vị bẹn tái phát qua kỹ thuật mổ mở.
Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiền cứu tại BV bình Dân từ 2003 đến 2009, trên những bệnh nhân bị thoát vị bẹn tái phát. Tất cả đều được mổ mở lại qua ngả trước để ghi nhận thương tổn và phục hồi lại thành bụng bằng mảnh ghép hoặc không dùng mảnh ghép. Bệnh nhân được theo dõi lâu dài sau mổ để đánh giá tỷ lệ tái phát.
Kết quả: chúng tôi đã trực tiếp mổ và theo dõi 37 BN bị thoát vị bẹn tái phát. Tất cả đều là nam giới, tuổi trung bình là 64 (từ 17 đến 93), tổn thương thoát vị là 28 gián tiếp, chỉ có 8 trực tiếp và 1 đùi. Đa số được mổ lại đặt mảnh ghép gồm; 32 Lichtenstein và 1 Rutkow, còn lại là Bassini (3/37) và khâu lỗ thoát vị (1/37). Kết quả có, 1 bị phạm ống dẫn tinh và 2 biến chứng sau mổ (1 nhiễm trùng nhẹ, 1 tụ dịch bìu) và 1/33 BN (3,1%) bị tái phát sau thời gian theo dõi từ 1/2 - 6 năm.
Kết luận: Đa số (75%) thoát vị bẹn tái phát là loại gián tiếp và việc điều trị bằng mảnh ghép qua mổ mở tỏ ra có hiệu quả (tỷ lệ tái phát 3,1%).

ABSTRACT :

Objevtives: To determine lesions and estimate the results of open surgery in treatment of recurrent inguinal hernias.
Patients and methods: Prospective study in Binh Dan hospital, from 2003 to 2009. All patients were reoperated through the anterior approach to describe their lesions and to perform the repair (using mesh or not). Patients were followed up in the long term to estimate their recurrences.
Results: There were 37 males of recurrent inguinal hernias with the average age 64 (from 17 to 93). Their lesions were: 28 indirect, 8 direct and 1 femoral. Their treatment were: 32 lichtenstein, 1 Rutkow, 3 Bassini and 1 simple suture. The surgical results were: 1 vas deferent injured, 2 postoperative complications (1 superficial infection, 1 scrotal colletion), and 1 recurrence (3.1%) after 1/2-6 years followed up.
Conclusions: Most of recurrence (75%) were indirect and their treatment with mesh repair were effective (recurrent rates: 3.1%).

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF