Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 1
KHẢO SÁT TỔN THƯƠNG TIM MẠCH TRÊN BỆNH NHÂN KAWASAKI GIAI ĐOẠN CẤP

Nguyễn Thị Mai Lan, Vũ Minh Phúc

TÓM TẮT :

Mục tiêu: mô tả đặc điểm tổn thương tim mạch trên bệnh nhân Kawasaki giai đoạn cấp. Đặt vấn đề: Kawasaki là bệnh lí viêm mạch máu cấp tính, trong đó có những tổn thương trên hệ tim mạch là nguyên nhân gây tử vong như viêm màng ngoài tim, viêm cơ tim, viêm nội tâm mạc và mạch vành. Nghiên cứu của chúng tôi được thực hiện để xác định đặc điểm và tần suất các tổn thương tim mạch trong bệnh Kawasaki giai đoạn cấp. 
Phương pháp: thiết kế nghiên cứu cắt ngang phân tích. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu trên những bệnh nhân được chẩn đoán Kawasaki theo tiêu chuẩn của CDC và được nhập viện vào bệnh viện Nhi Đồng 1 trong giai đoạn cấp. Đặc điểm về dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị sẽ được mô tả chi tiết. Chúng tôi chia những bệnh nhân nghiên cứu thành 2 nhóm, nhóm có tổn thương tim và nhóm không tổn thương tim, sau đó tìm những yếu tố có liên quan đến tổn thương tim. 
Kết quả: có 73 trường hợp Kawasaki nghiên cứu, trong đó có 41 trường hợp (56,2%) có tổn thương tim. Các tổn thương gồm dãn mạch vành (26%), rối loạn nhịp (20,5%), nhịp nhanh (19,8%), giảm phân suát tống máu (15%), hở van tim (8,2%), tim to (4,1%), tràn dịch màng tim (4,1%), ST-T chênh (2,7%), suy tim (2,7%), sốc tim (1,3%), điện thế thấp trên ECG (1,3%). Những trẻ trên 12 tháng tuổi, sống ở các tỉnh, có xét nghiệm CRP và tiểu cầu tăng cao, được chẩn đoán sau 7 ngày, được điều trị sau 9 ngày của bệnh là những yếu tố có liên quan đến tổn thương tim mạch (p < 0,05). Với giá trị CRP > 108 mg/L có khả năng tiên đoán tổn thương tim là 73%. 
Kết luận: hơn 50% bệnh nhân Kawasaki giai đoạn cấp có tổn thương tim. Chúng ta nên chú ý đến những trẻ bệnh Kawasaki trên 12 tháng tuổi, sống ở các tỉnh, có xét nghiệm CRP và tiểu cầu tăng cao, được chẩn đoán sau 7 ngày, được điều trị sau 9 ngày của bệnh là những yếu tố có liên quan đến tổn thương tim mạch.

ABSTRACT :

Objective: To describe cardiovascular manifestations in acute phase of kawasaki disease. Background: Kawasaki's disease (KD) is a vasculitis disease. It can result to fatal cardiovascular leisons, such as pericarditis, myocarditis, endocarditis and coronary arteritis. This study is done to determine the frequency of cardiovascular manifestations in acute phase (first 6 weeks) of Kawasaki's disease. 
Methods: this is cross-sectional study. Patiens were diagnosed Kawasaki's disease based on CDC's criteria and admitted to Children's Hospital 1 in acute phase of disease. Epidemic, clinical, subclinical and therapeutic data were carefully collected. Patients were divided into two groups, with or without cardiovascular manifestations, and then factors relating to cardiac problems were found. 
Results: there were 73 cases of Kawasaki's disease in which 41 cases (56.2%) have cardiac leisions. They were composed of coronary aneurysm (26%), arrhythmias (20.5%), tachycardia (19.8%), low ejection fraction (15%), valvar regurgitation (8.2%), cardiomegaly (4.1%), pericardial effusion (4.1%), ST-T change (2.7%), cardiac failure (2.7%), cardiogenic shock (1.3%), low- voltage on ECG (1.3%). Children older than 12 months, living in provinces, having very high CRP (≥ 130mg/l) and platelet (≥ 350,000/mm3), diagnosed KD later than 7th day and given g globulin later than 9th day of disease were factors relating to the cardiac leision (p < 0,05). 
Conclusion: more than 50% of patients with Kawasaki's disease had cardiovascular manifistations in acute phase. Children older than 12 months of age, living in provinces, having very high CRP and platelet, diagnosed Kawasaki's disease after 7th day and given g globulin after 9th day of disease are factors relating to the cardiac lesion

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF