Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2008 - Tập 12 - Số 4
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG TIÊU CHẢY CẤP TẠI MỘT SỐ TỈNH THÀNH PHÍA NAM NĂM 2007

Lê Hoàng Ninh

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Tiêu chảy cấp năm 2007 đã nhanh chóng xuất hiện và lan rộng ra các tỉnh thành trên cả nước đặc biệt là các tỉnh phía Bắc. Điều kiện sống mất vệ sinh trong các khu dân cư, thói quen sử dụng các loại thực phẩm không an toàn, thói quen dùng phân và chất bẩn, nguồn nước bẩn để tưới rau của các hộ nông dân sản xuất... chính là những nguyên nhân gây phát tán dịch. Bên cạnh đó, năng lực phòng chống và đáp ứng dịch của cán bộ y tế cũng rất quan trọng. Vì vậy, tìm hiểu về thực trạng và hoạt động phòng chống dịch của cán bộ y tế và người dân là rất cần thiết. Mục tiêu nghiên cứu: Xác định tỷ lệ một số các hoạt động ứng phó đối với dịch tiêu chảy cấp của cấp tỉnh, huyện, xã và xác định tỷ lệ kiến thức và thực hành người dân về phòng chống tiêu chảy cấp.
Phương pháp nghiên cứu: Cắt ngang mô tả. 
Đối tượng nghiên cứu: 15 cán bộ YTDP tuyến tỉnh, 15 cán bộ YTDP tuyến huyện, 15 trưởng trạm y tế tuyến xã, 746 hộ gia đình. Kết quả: Có 40% cán bộ y tế tuyến tỉnh và 6,6% cán bộ y tế tuyến xã nhận biết được ca bệnh tả, không có trạm y tế xã nào có dụng cụ lấy mẫu và chuyên chở bệnh phẩm, trên 60% đã có đội phòng chống dịch. Thiếu hệ thống báo cáo giám sát ca bệnh của hệ thống y tế tư nhân. 52,8% hộ gia đình sử dụng cầu tiêu không hợp vệ sinh; 73,2% chưa có kiến thức về Khử khuẩn môi trường khi có dịch, 10,7 % hộ chưa biết các biện phòng chống tiêu chảy cấp. 
Kết luận: Những kết quả thu được từ nghiên cứu sẽ cho thấy những điểm cần khắc phục trong công tác phòng chống dịch để từ đó hoạch định các chương trình hoạt động phòng chống tiêu chảy cấp lâu dài và phù hợp.

ABSTRACT :

Background: The acute diarrhoe outbreak in 2007 appeared and spread rapdily especially in many provinces of the North. People live in the bad environment sanitation, the habit of usage unsafety food, use dirty water in cultivate vesgetables...are the reasons which make the outbreak disperse. Beside that, the capacities of the heath wokers in response and prevent outbreaks are almost important. So, study about the reality and prevention outbreak of people and health workers are nessesery. 
Objectives: Identify percentages some activities in response diarrhoea outbreak of heath wokers at provinces, district,and commune. Identify percentages the knowlegdes and practises of people who live in there about the prevention diarrhoea outbreak. 
Materials and methods: A cross-sectional study was designed and conduct investigation in 15 health workers in each province , district and commune and 746 families. 
Results: 40% health workers at province and 6.6% health workers at commune known the definition of cholera diarrhoea case. None of communal health has the carry medical waste samples equipments. Lack of the report about the number of cases from private heath systems. 52.8 families use the insanitary lautrins. 73.2% families did not know how to sterilize the environment in the outbreaks. 
Conclusion: The results gained from this study will show the weak points of the preventive activities for acute diarrhea. Since then long-term and appropriate programmes for preventing accute diarrhea will be developed.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF