Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2003 - Tập 7 - Số 1
SINH THIẾT THẬN TRONG HỘI CHỨNG THẬN HƯ Ở TRẺ EM

Vũ Huy Trụ

TÓM TẮT :

Chúng tôi tiến hành sinh thiết thận 23 trừơng hợp hội chứng thận hư nguyên phát kháng corticoid và đáp ứng một phần corticoid. Tỷ lệ thành công 21 / 23: 91,30 %.Tuổi nhỏ nhất: 20 ngày tuổi.Tai biến: Đau: 100%, đái máu đại thể:2/23: 8,23 %, đái máu vi thể: 23/23: 100%. Sang thương giải phẫu bệnh: thể tối thiểu: 6, xơ hóa cầu thận cục bộ từng phần: 4, tăng sinh trung mô: 4, bệnh cầu thận màng: 2, viêm cầu thận tăng sinh màng: 2, hội chứng Alport:1.

ABSTRACT :

We performed 23 renal biopsies in children nephrotic syndrome. Success rate was 21 / 23: 91,30 %. The smallest age was 20 days. Complication was: Pain 100%, macrocospic hematuria: 2/23: 8,23 %, microcospic hematuria: 23/23: 100 %, Anapathology was: minimal chage: 6, focal segmental glomerulosis: 4, mesangial proliferation: 4õ, membrannous nephropathy: 2, membranoproliferative glomerulonephritis: 2, Alport's syndrome: 1.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF