Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 6
NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ MÔI TẠI BỆNH VIỆN K

Hà Thị Thương, Trịnh Tuấn Dũng, Lê Văn Quảng

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị ung thư môi ở Bệnh viện K. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu trên 60 bệnh nhân (BN) ung thư môi (UTM) đã được khám, chẩn đoán và điều trị tại Bệnh Viện K từ 1/2002-12/2008 Kết quả và kết luận: Đa số các BN được điều trị bằng phẫu thuật (98,3%), trong đó, tạo hình bằng vạt da xoay là 83,3%; vét hạch cổ chọn lọc 11,7%. Biến chứng sau phẫu thuật gồm: chảy máu (1,7%); nhiễm trùng nặng (3,3%); hoại tử vạt da (5%). Tỷ lệ sống thêm 5 năm toàn bộ là 69,5%. Sống thêm theo kích thước u T1 là 89%; T2 là 75,5% (p<0,001). Sống thêm theo giai đoạn bệnh: giai đoạn I là 100%; giai đoạn II là 81,6%; giai đoạn III là 20% (p<0,001).

ABSTRACT :

Objective: To assess the treatment results of lip cancer in K Hospital. Patients and methods: The study was carried out on 60 patients with lip cancers who have been examined, diagnosed and treted in K Hospital from 1/2002 to 12/2008. Results and conclusions: Most of patients was treated by operation (98.3%), among them, reconstruction by counted for 83.3%. Selective resection of neck nodes was 11, 7%. Surgical complications including: bleeding (1.7%); severe infection (3.3%); flap necrosis (5%). Five year survival rate is 69.5%. Five year cure rate for T1 is 89%; for T2 is 75,5% (p<0.001). Five year cure rate for stage I is 100%; for stage II 81,6% and for stage III is 20% (p>0.001).

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF