Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 1
LIÊN QUAN NỒNG ĐỘ CA-125 HUYẾT THANH VỚI LẠC NỘI MẠC TỬ CUNG Ở BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ HIẾM MUỘN

Phạm Văn Đức, Âu Nhựt Luân

TÓM TẮT :

TÓM TẮTMục tiêu: Xác định mối liên quan giữa nồng độ CA-125 huyết thanh với lạc nội mạc tử cung phúc mạc (LNMTC) theo mức độ nặng của bệnh, lạc tuyến trong cơ tử cung. Xác định ngưỡng cắt CA-125 phù hợp cho chẩn đoán LNMTC phúc mạc và lạc tuyến trong cơ tử cung.Phương pháp nghiên cứu: Một nghiên cứu cắt ngang trên 220 trường hợp có chỉ định phẫu thuật điều trị hiếm muộn tại bệnh viện Đại học Y Dược, tất cả các đối tượng đều được thực hiện tổng soát Bilan hiếm muộn, tổng soát tiền phẫu và CA-125 sau sạch kinh. Dựa vào kết quả nội soi ổ bụng chia các đối tượng thành 2 nhóm: nhóm có LNMTC vùng chậu, lạc tuyến trong cơ tử cung (nhóm bệnh) và nhóm không có LNMTC (nhóm chứng)Kết Quả: Nồng độ CA-125 trung bình trong huyết thanh ở nhóm có LNMTC phúc mạc cao hơn nhóm chứng có ý nghĩa thống kê (48,63 ± 54,34 so với 13,36 ± 11,19), nhóm lạc tuyến cơ tử cung cao hơn nhóm chứng có ý nghĩa thống kê (60,283 ± 64,46 so với 20,34 ± 20,77). Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa nhóm LNMTC phúc mạc tối thiểu, nhẹ so với nhóm chứng với p lần lượt 0,962 và 0,128. Nhưng có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa nhóm LNMTC phúc mạc vừa, nặng so với nhóm LNMTC tối thiểu và nhóm chứng (p<0.05). Ngưỡng CA-125 16,06 UI/ml có độ nhạy 76,1%, độ đặc hiệu 75,6% với diện tích dưới đường cong ROC 0,759 phù hợp cho test chẩn đoán LNMTC phúc mạc. Ngưỡng CA-125 20,86 UI/ml có độ nhạy 70%, độ đặc hiệu 73,6% và tiên đoán âm 81,1% với diện tích dưới đường cong ROC 0,718 phù hợp cho test chẩn đoán lạc tuyến trong cơ tử cung.Kết Luận: CA-125 huyết thanh đơn giản và không xâm lấn cho chẩn đoán và giúp gợi ý độ nặng của LNMTC phúc mạc nhất là giai đoạn nặng của bệnh và lạc tuyến trong cơ tử cung. Chúng tôi đề nghị ngưỡng CA-125 là 16,06 UI/ml và 20,86 UI/ml cho test chẩn đoán LNMTC phúc mạc và lạc tuyến cơ tử cung.

ABSTRACT :

ABSTRACTObjective: To determine the relationship between serum CA-125 concentrations and stages of pelvic endometriosis and adenomyosis.To determine the cutoff value of CA-125 suitable for diagnosis of pelvic endometriosis and adenomyosis.Method: This was a cross-sectional study on 220 women indicated to surgical treatment for infertility at the hospital of Hochiminh city University of Medicine and Pharmacy. Infertility investigations, pre-operative tests and serum CA-125 concentration determinations after menstruation were performed for all. Based on laparoscopic results, the patients were allocated into two groups: pelvic endometriosis or adenomyosis group, and control group without endometriosis or adenomyosis. Results: CA-125 levels were significantly higher than control in patients with pelvic endometriosis and adenomyosis (mean 48.63 ± 54.34 U/ml for pelvic endometriosis vs 13.36 ± 11.19 U/ml control; 60.283 ± 64.46 U/ml for adenomyosis vs 20.34 ± 20.77 U/ml control). There was no remarkable difference between control and patients with minimal to mild pelvic endometriosis (p = 0.962 and 0.128, respectively), but in patients with moderate to severe pelvic endometriosis, the difference was significant (p <0.05). The CA-125 level of 16.06 UI/ml was associated with a sensitivity of 76.1%, a specificity of 75.6%, and the area under the ROC curve of 0.759, hence suitable for pelvic endometriosis diagnosis. The CA-125 level of 20.86 UI/ml, associated with a sensitivity of 70%, a specificity of 73.6%, the positive predictive value of 81.1%, and the area under the ROC curve of 0.718, was suitable for adenomyosis diagnosis.Conclusions: Serum CA-125 is a simple and non-invasive diagnostic test for, and helpful in suggesting stages especially advanced stages of, pelvic endometriosis and adenomyosis. We suggest the CA-125 cutoff values of 16.06 UI/ml and 20.86 UI/ml, respectively, for the diagnosis of pelvic endometriosis and adenomyosis..

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF