Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 2
MỘT VÀI NHẬN XÉT BAN ĐẦU VỀ NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP TÁI PHÁT

Nguyễn Đức Công, Hồ Thượng Dũng, Phan Văn Trực

TÓM TẮT :

TÓM TẮTMục tiêu: Mô tả một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và phương pháp điều trị các trường hợp nhồi máu cơ tim cấp tái phát so với nhồi máu cơ tim cấp lần đầu.Đối tượng và phương pháp:Đối tượng: Các bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp lần đầu, nhồi máu cơ tim cấp tái phát được điều trị tại khoa Tim mạch cấp cứu và Can thiệp - bệnh viện Thống Nhất từ 1/2009 đến tháng 10/2010.Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang mô tả, hồi cứu và tiền cứu.Kết quả: Tổng cộng có 114 trường hợp NMCT cấp, trong đó có 21 trường hợp NMCT cấp tái phát chiếm 18,42%. Nhóm NMCT cấp tái phát so với nhóm NMCT cấp lần đầu: dạng NMCT cấp không ST chênh lên hay gặp hơn (80,95% so với 34,41%, p < 0,001); chỉ số EF trung bình thấp hơn (44% so với 55,01%, p = 0,001) và EF < 45% cao hơn (55,56% so với 22,86%, p = 0,01); có tổn thương mạch vành đa nhánh nhiều hơn (100% so với 79,59% với p = 0,07); và được điều trị nội khoa đơn thuần nhiều hơn (71,43% so với 48,35%, p = 0,04).Kết luận: Các trường hợp NMCT cấp tái phát đa phần là NMCT cấp không ST chênh lên, có chỉ số EF trung bình thấp hơn và tỉ lệ EF < 45% cao hơn, tổn thương mạch vành đa nhánh nhiều hơn, và được điều trị nội khoa đơn thuần nhiều hơn.

ABSTRACT :

ABSTRACTObjective: Report the parients with recurrent myocardial infarction.Subjects and methods: The patients have fisrt acute myocardial infarction and recurrent myocardial infarction who admited to emergency and intervention cardiology deparment from january 2009 to october 2010. Retrospective and prospective descriptive study, cross-sectional design.Results: Among 114 consecutive patients: 21 patients were identified with recurrent acute myocardial infarction (18,42%) and 93 patients were identifed with a first acute myocardial infarction: NSTEMI was diagnosed in first AMI/ recurrent AMI: 34.41% vs 80.95% (p < 0.001); EF of recurrent AMI is lower: 44% vs 55.01% (p = 0.001); recurrent AMI has multivessel desease more than in first AMI: 100% vs 79.59% (p = 0.07), and medicine treatment was used more frequent in recurrent AMI: 71.43% vs 48.35% (p = 0.04).Conclusions: NSTEMI in recurrent AMI are more often than in first AMI, EF of recurrent AMI patients are lower than EF of first AMI patients, recurrent AMI has multivessel desease more than in first AMI, and medicine treatment was used more often in recurrent AMI than first AMI.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF