Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 3
KÉO DÀI NGÓN CÁI BẰNG HỆ THỐNG KHUNG CỐ ĐỊNH NGOÀI TỰ CHẾ

Bùi Hồng Thiên Khanh

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu : Đánh giá áp dụng phương pháp kéo dài ngón cái bị ngắn sau chấn thương (mất đoạn xương sau gãy hở, mỏm cụt) bằng cố định ngoài (CĐN) tự chế với lợi thế giữ được cảm giác nguyên thủy và cải thiện được chức năng vận động, thẩm mỹ của ngón tay. Phương pháp nghiên cứu : tiền cứu 7 trường hợp áp dụng hệ thống khung CĐN tự chế để kéo dài ngón cái từ tháng 9/2002 đến tháng 4/2009. Kết quả : có 7 trường hợp kéo dài trên 7 bệnh nhân (4 nam và 3 nữ), tuổi từ 22 đến 55 tuổi : 2 ở xương đốt và 5 ở xương bàn với thời gian theo dõi trên 12 tháng. Chiều dài xương kéo dài trung bình 1,7cm (1,3-2,1cm) sau thời gian kéo trung bình 29 ngày (19-42 ngày). Thời gian liền xương trung bình là 144,9 ngày (66-196 ngày), có 1 trường hợp ghép xương (sau gãy hở có thời gian liền xương 189 ngày). Thời gian cần thiết để kéo dài 1 cm bằng cố định ngoài qua chỉ số cố định ngoài EFI trung bình 17,3 và thời gian để khoảng kéo dài 1cm đạt được độ cản quang liền xương qua chỉ số liền xương HI trung bình là 88,2. 7 trường hợp kéo dài ngón với kết quả tốt: vận động 7/7 tốt, cảm giác không thay đổi so với trước kéo 7/7 S5; sự hài lòng : 7/7 tốt. Thẩm mỹ : tốt 7/7 trường hợp. Không có biến chứng nhiễm trùng. Kết luận : Kết quả ban đầu khả quan, nghiên cưú vẫn đang tiếp tục và thêm vấn đề khác (kéo dài hơn, ghép xương sớm, bẻ cong can xương gấp lòng, xuyên kim nội tủy ngay đặt khung CĐN, tạo hình kẻ ngón 1-2,...).

ABSTRACT :

Objective: To evaluate the clinical application of external apparatus (self-made) in distraction lenthenging for thumb recontruction. The main advantage of this procedure is that the lengthened digit retains its original sensation vascular supply, some mobility and shape. Methods : Since 2002,prospective study of 7 lengthening cases for thumb reconstruction by a new distraction apparatus has been performed. Results : There are 7 lengthening cases in 2 phalangeal bones and 5 metacarpal bones in 7 patients (3 females and 4 males), 22 to 55 years old with 12 months follow-up period. The digital elongation achieved mean 1.7cm (1.3-2.1cm) after mean time 29 days of distraction (19-42days). Mean healing time is 14.,9 days (66-196 days), with 1cases of bone grafting (after open fractue with healing time 189 days); mean EFI 17.3 and mean HI 88.2.; motion 7/7cases good; original sensation (,S5). Satisfaction of patient: good 7/7 cases; Cosmetic finger : 7/7cases good. No infection case. Conclusion : Good initial result, the research has being studied. In future, we' ll perform any necessary soft tissue at another operation, callus angulation correction, bone grafting, K-intramedular fixation, Z-plasty of web,...

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF