Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 1
KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI NGOÀI PHÚC MẠC ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN DƯỚI GÂY TÊ TỦY SỐNG VÀ GÂY MÊ

Phạm Hữu Thông(1), Đỗ Đình Công(1), Phan Tôn Ngọc Vũ(2)

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi ngoài phúc mạc điều trị thoát vị bẹn dưới gây tê tủy sống và gây mê.
Bệnh nhân và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiền cứu. Từ tháng 1.2002 đến tháng 9.2009 có 132 thoát vị bẹn trên 114 bệnh nhân (18 thoát vị bẹn hai bên), trong đó có 39 thoát vị bẹn trực tiếp, 80 thoát vị bẹn gián tiếp và 13 thoát vị tái phát. Tất cả bệnh nhân đều là nam giới và đều được mổ phục hồi thành bụng theo phương pháp nội soi ngoài phúc mạc. 24 (21%) bệnh nhân được vô cảm bằng gây tê tuỷ sống và 90 (79%) bệnh nhân được vô cảm bằng gây mê.
Kết quả: Trình bày trong bảng 1.Số trường hợp (n)Tê tủy sống (24)Gây mê (90)pTuổi trung bình (năm)6054>0,05Thời gian mổ (phút)6383<0,05Chuyển gây mê5(21%)--Chuyển mổ mở-1(1%)>0,05Chuyển TAPP03(3%)>0,05Thời gian nằm viện (ngày)22>0,05Thời gian trở lại hoạt động bình thường (ngày)45>0,05Thời gian trở lại làm việc (ngày)109>0,05Thời gian theo dõi (tháng)2035<0.05Tái phát00>0,05Nhiễm trùng mảnh ghép01(1%)>0,05
Kết luận: Điều trị thoát vị bẹn bằng phẫu thuật đặt mảnh ghép qua ngả nội soi ngoài phúc mạc dưới gây tê tủy sống và gây mê mang lại kết quả an toàn và hiệu quả, tạo sự thoải mái cho bệnh nhân.

ABSTRACT :

Objectives: To evaluate the results of totally extraperitoneal laparoscopic inguinal hernia repair under spinal and general anesthesia.
Patients and methods: Prospective study. From January 2002 to Sepember 2009, 114 patients were operated on 132 sides (18 bilateral hernias); 39 were direct, 80 were indirect and 13 were recurrent inguinal hernias.All patients were men and operated for inguinal hernia using the totally extraperitoneal repair. Sugery was performed in 24 (21%) cases under spinal and in 90 (79%) under general anesthesia.
Results: These are shown in Table 1.Case (n)Spinal anesthesia (24)General anesthesia (90)pMean age (year)6054>0.05Operation time (min)6383<0.05To general anesthesia5(21%)--To open-1(1%)>0.05To TAPP03(3%)>0.05Duration of hospital stay (days)22>0.05Return to normal activity (days)45>0.05Return to work (days)109>0.05Follow-up time (months)2035<0.05Recurrence00>0.05Mesh infection (n)01(1%)>0.05
Conclusions: The results totally extraperitoneal laparoscopic inguinal hernia repair under spinal and general anesthesia were safe and effective, it made the patients comfortable.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF