Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 1
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CEPHALOSPORINE THẾ HỆ III TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI NẶNG TẠI KHOA HÔ HẤP BỆNH VIỆN CHỢ RẪY TỪ THÁNG 07/2007 ĐẾN THÁNG 08/2008

Trần Văn Ngọc(3), Cao xuân Minh(1), Cao Xuân Thục(2), Lê Thị Huyền Trang(2)

TÓM TẮT :

Cơ sở: Kháng sinh Cephalosporine thế hệ III là kháng sinh phổ rộng được dùng từ lâu trong các bệnh lý nhiễm trùng trong đó có viêm phổi. Vì việc sử dụng kháng sinh khởi đầu không hợp lý đã làm tăng tỷ lệ tử vong và các chủng vi trùng kháng thuốc, cần có một nghiên cứu phân tích việc sử dụng cephalosporin thế hệ III trong điều trị viêm phổi theo kinh nghiệm, để xác định ảnh hưởng kết cục của bệnh nhân. 
Mục tiêu: nhằm đánh giá hiệu quả của Cephalosporin thế hệ 3 trong điều trị viêm phổi nặng.
Phương pháp nghiên cứu: cắt dọc, tại khoa Hô Hấp - Bệnh viện Chợ Rẫy từ tháng 07/2007 đến tháng 06/2008. 
Kết quả: 217 trường hợp viêm phổi nặng được đưa vào nghiên cứu, tử vong chung là 72 (33,18%), 35,5% cải thiện lâm sàng mà không thay đổi kháng sinh ban đầu, 31,34% cần đổi kháng sinh để cải thiện lâm sàng. Ghi nhận Cephalosporine III được chọn lựa điều trị ban đầu chiếm 1 tỉ lệ đáng kể 52%. Tỉ lệ phải thay đổi KS 43 (38% trong nhóm C3G và 19,2% dân số) và tỉ lệ tử vong trong nhóm điều trị với C3G cũng cao 43 (38,5% trong nhóm C3G và 19,8% dân số). Sự khác biệt về tỉ lệ tử vong giữa 2 nhóm điều trị C3G và điều trị khác C3G có ý nghĩa thống kê (p=0,04). Chỉ duy nhất nhóm điều trị Carbapenem ngay từ đầu cho viêm phổi nặng có tỉ lệ đáp ứng tốt cao nhất, tỉ lệ đổi KS và tỉ lệ tử vong thấp nhất, khác biệt có ý nghĩa thống kê so với nhóm điều trị C3G (p=0,046).
Kết luận: Sử dụng Cephalosporine III đơn độc hay phối hợp trong điều trị ban đầu viêm phổi nhập viện chiếm tỉ lệ lớn (52%) tại khoa Hô hấp bệnh viện Chợ Rẫy. Việc điều trị leo thang bằng dùng Cephalosporine III đơn độc hay phối hợp với Aminoglycoside có hiệu quả điều trị thấp (0 - 14,6%), tỉ lệ thay đổi kháng sinh và tỉ lệ tử vong tăng cao (43%). Điều trị xuống thang bằng dùng Carbapenem đơn độc hoặc phối hợp có tỉ lệ thành công cao hơn, tỉ lệ thay đổi kháng sinh và tỉ lệ tử vong thấp.

ABSTRACT :

Background: The third - generation cephalosporines are used in treatment of infectious diseases including pneumonia for a long time. As the inappropriately initial antibiotic treatment increased mortality rate and drug-resistant bacteria, it is necessary to have a study analyzing the use of the third - generation cephalosporines as initial empirical treatment of pneumonia to determine its influence on the outcome of the patient. 
Objective: To evaluate the efficiency of the third generation Cephalosporines in treatment of severe pneumonia.
Methods: Longitudinal study. Subjects include all patients with severe pneumonia throughout the study period.
Results: 217 cases of severe pneumonia were enrolled in the study, overall mortality was 72 (33.2%), 77 (35.5%) cases improved clinical symptoms without changing the initial antibiotics, 68 (31.3%) must be changed antibiotics to improve clinical signs and symptoms. Cephalosporine III was highly used as initial antibiotic. 42 cases (37% of the C3G group and 19.3% of the study population) must be changed antibiotics to improve clinical signs and symptoms; the mortality in C3G group was also high: 43 cases (38% of the C3G group and 19.8% of the study population). The difference in mortality between the two C3G treatment and C3G with other treatment groups was statistically significant (p =0.04). Only did the initial Carbapenem group have the highest success and have the lowest of changing antibiotics and mortality rates, the difference was statistically significant compared with the C3G group (p=0.046).
Conclusions: Using Cephalosporine III alone or combination in early treatment in severe pneumonia hospitalization at Pneumology Department - Cho Ray hospital was quite high (52%). Escalation therapy with Cephalosporine III alone or combination with aminoglycoside had low efficiency (0 - 14.6%), changing antibiotics and mortality rates increased (43%). De - escalation with Carbapenem alone or in combination had a higher success, a lower changing antibiotics and mortality rates.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF