Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 4
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA BỆNH BƯỚU GIÁP KHÔNG NHIỄM ĐỘC Ở NGƯỜI CAO TUỔI

Sa VẻngXay Dalasath(1), Mai Văn Viện(2)

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định chỉ định và đánh giá kết quả phẫu thuật bướu giáp không nhiễm độc (BGKNĐ) ở người cao tuổi.
Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang ở 183 bệnh nhân cao tuổi trong số 627 bệnh nhân có BGKNĐ được điều trị phẫu thuật tại Khoa phẫu thuật lồng ngực Bệnh viện 103, từ 10/2004 - 10/2009.
Kết quả và kết luận: Chỉ định phẫu thuật: 63,9% bướu có chèn ép vùng cổ, 32,8% hình thái, nghi ung thư giáp 3,3%. Kết quả phẫu thuật: 74,3% cắt gần hoàn toàn tuyến giáp, 14,8% cắt 1 thùy, 10,9% cắt nhân và một phần tuyến lành. Không có tử vong, tai biến 2,7%, biến chứng chảy máu 2,7%, tetani tạm thời 2,2%, khàn tiếng tạm thời 1,1%. Số ngày điều trị sau mổ TB: 6,3 ± 2,3 (2-22). Kết quả (tốt, khá) sớm 95,1%. Không có sự khác biệt về tỉ lệ tai biến, biến chứng và kết quả sớm của phẫu thuật bướu giáp không nhiễm độc ở nhóm người cao tuổi so với nhóm < 60 tuổi.

ABSTRACT :

Objectives: To survey indication and surgical results of nontoxic goitre in elderly patients.
Methods: Cross-sectional descriptive study on 183 elderly patients among 627 cases with nontoxic goitre, who were undergone subtotal thyroidectomy in Hospital 103, from 10/2004 to 10/2009. 
Results and conclusions: Surgical indications: Cervical compress (63.9%) is the most common reasons. Surgical results: 73.4% subtotal thyroidectomy, 14.8% lobectomy, 10.9% lumpectomy. No hospital mortality, accidents 2.7%, complicatonns: haemorrhage 2.7%, temporality tetani 2,2%, temporality hoarseness 1.1%. The average postoperative hospital stay is 6.3 ± 2.3 (2 - 22). Early good results 95.1%. There is no significant difference in postoperative complication and early good results between elderly and younger patient (< 60 years old).

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF